One of the Barriers that Female Architects Face in their Career Development: Glass Ceiling Syndrome

 

Abstract The sexist approaches have displayed by the society bring the perception that the construction industry has a male-dominated structure. Considering the employment rates in the sector especially after the education period, it is seen that there are losses in the number of female architects. This situation may continue as being exposed to sexist attitudes and behaviours during the working process and then manifests itself in the employment process. Therefore, female architects face obstacles such as wage inequalities, inflexible working conditions, establishing work-family balance, and choosing between work and family life. These obstacles are generally defined by the concept of "glass ceiling". In this study, the perception of glass ceiling in the career development of female architects who work in the construction industry is examined. Accordingly, a survey was conducted on female architects working in architectural design offices and large construction companies, and the expressions that the perception of glass ceilings differed in two different organizational structures were analysed according to the survey results. Kadin Mimarlarin Kariyer Gelişimlerinde Karşilaştiklari Engellerden Biri: Cam Tavan Sendromu Özet Toplum tarafından sergilenen cinsiyetçi yaklaşımlar, inşaat sektörünün erkek egemen bir yapıya sahip olduğu algısını da beraberinde getirmiştir. Özellikle eğitim döneminden sonra sektörde çalışma oranlarına bakıldığında kadın mimar sayısında kayıplar yaşandığı görülmektedir. Bu durum işe alımda cinsiyetçi tutum ve davranışlara maruz kalma olarak devam edebilmekte, ardından çalışma sürecinde de kendini göstermektedir. Dolayısıyla inşaat sektöründe çalışan kadın mimarlar; ücret eşitsizlikleri, esnek olmayan çalışma koşulları, iş-aile dengesini kurma ve iş yaşamı ile aile yaşamı arasında seçim yapma gibi engellerle yüz yüzedir. Bu engeller genel olarak “cam tavan” kavramıyla tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, inşaat sektöründe çalışan kadın mimarların kariyer gelişimlerinde cam tavan algısını incelenmektedir. Bu doğrultuda mimari tasarım bürolarında ve büyük inşaat şirketlerinde çalışan kadın mimarlar üzerinde anket uygulanmış, anket sonuçlarına göre iki farklı organizasyon yapısında cam tavan algısının değişiklik gösterdiği ifadeler analiz edilmiştir.