Aydınlatma İlkeleri ve Kullanıldığı Yapılara Göre Doğal Aydınlatma

 

ÖZET Aydınlatma ve ışık hayatımızda çok büyük yere sahiptir. Sadece bizler için değil doğadaki bütün canlılar için ışık çok önemli bir enerji kaynağıdır. Işık görmemizi sağlamasının yanı sıra, aynı zamanda bizim biyolojik saatimizi, hormonel dengemizi, psikolojik ve ruh sağlığımızı etkilemektedir. Ateşin bulunması ile yapay aydınlatma yolunda ilk adım atılmış ve yapay aydınlatma gelişmeye başlamıştır. İyi bir aydınlatmanın en önemli ve birinci ilkesi, yeterli olmasıdır. Yetersiz aydınlatmanın ise verim üzerinde olduğu kadar, bireyin fizik ve moral sağlığı üzerinde de kötü sonuçları olacaktır. Konutlarda, hastanelerde, okullarda, otellerde, müzelerde, ofislerde vb. farklı kullanım alanlarının aydınlatılmasındaki ortak amaç, iyi görme koşullarının sağlanmasıdır. Bu bağlamda bu çalışmada, aydınlatma ilkeleri ve kullanıldığı mekanlara göre doğal aydınlatma konularının üzerinde durulmuş, konutlarda, ofislerde, eğitim, müze ve sağlık yapılarında doğal aydınlatma konuları incelenmiştir. Lighting Princples and Natural Lighting According to the Buildings it is Used ABSTRACT Lighting and light have a very large place in our lives. Light is a very important source of energy not only for us, but for all living things in nature. In addition to ensuring that we see light, it also affects our biological clock, hormonal balance, psychological and mental health. With the discovery of fire, the first step has been taken towards artificial lighting and artificial lighting has started to develop. The most important and first principle of good lighting is that it is sufficient. Insufficient lighting will have bad consequences on the physical and moral health of the individual as well as on yield. Housing, hospitals, schools, hotels, museums, offices, etc. the common purpose of illuminating different areas of use is to ensure good vision conditions. In this context, natural lighting issues were focused on natural lighting subjects according to lighting principles and places where they were used, and natural lighting issues were examined in residences, offices, education, museums and health structures.