Sürdürülebilir Kent Mobilyaları

 

ÖZET Kentsel mekanlar insanların sürekli kullandıkları, çeşitli faaliyetlerde bulundukları alanlardır. Kentlilerin rekreasyon alanlarını karşılayabilecekleri, kentin örgütlenmesi açısından kentsel donatı elemanları önemli bir yere sahiptir. Sürdürülebilirlik kavramının yaygınlaşması ile birlikte doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önem kazanmış olduğu görülmektedir. Kent mobilya tasarımında çevreye olan zararın en aza indirgenmesi, sürdürülebilir kent mobilyaları üretilmesi, kentsel sürdürülebilirlik açısından önemlidir. Bu çalışmada sürdürülebilirlik kavramı, tarihi gelişimi ve sürdürülebilir kent mobilyalarının tasarım ölçütleri olan ekolojik malzeme, sağlamlık/kolay bakım, performans, işlevsellik, mekan ile olan ilişkisi, ekonomik, geri dönüştürülebilirlik, estetik olması gibi unsurlar üzerinde durulmuştur. Çalışmanın amacı sürdürülebilir kentler için çevreye olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi ekolojik, ekonomik ve toplumsal boyutları kapsayan bütünsel bir yaklaşımla; sürdürülebilir kent mobilyalarının önemi ve sürdürülebilirlik kavramı üzerinde durulmuştur. Abstract Urban spaces are the areas that people use constantly and engage in various activities. Urban reinforcement elements have an important place in terms of organizing the city, where the citizens can meet the recreation area. With the proliferation of the concept of sustainability, it is seen that protecting natural resources and transferring them to future generations has gained importance. In urban furniture design, minimizing environmental damage, producing sustainable urban furniture is important for urban sustainability. In this study, the concepts such as sustainability concept, historical development and design criteria of sustainable city furniture, ecological material, durability / easy maintenance, performance, functionality, relation with space, economic, recyclability, aesthetics were emphasized. The aim of the study is to minimize the negative effects on the environment for sustainable cities with a holistic approach covering ecological, economic and social dimensions; The importance of sustainable urban furniture and the concept of sustainability are emphasized.