Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde “Land Art” Etkisi

 

ÖZET Bu çalışmada düşünmenin zenginleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için tüm kabullere karşı çıkış olan Land art akımı bir esin kaynağı ve bir düşünme yöntemi olarak kabul edilmiştir. Land art sanatçıları, sanatlarını müzeler ve galeriler dışına çıkarıp, sergi mekânı olarak tüm dünyayı benimsemişlerdir. Onlar, daha özgürlükçü bir sanat anlayışıyla doğada, uçsuz bucaksız arazilerde yapıtlarını gerçekleştirmiş ve sanatın uygulanışındaki tüm sınırları aşarak sanata yeni anlamlar yüklemiştirler. Böylece Land Art’la birlikte artık mekan sınırsızdır, her yerdir, dünyadır ve mekan olarak dünyayı düşünen sanatçılar düşüncelerini gerçekleştirebilmek için her türlü nesneyi, mekanı, doğayı kullanabilmektedir. Bu nedenle Land Art için doğanın bizzat kendisinin resim ve heykel olarak yapılmasıdır da denilebilir. Bu çalışmanın amacı Land art felsefesinin; peyzaj mimarlığı eğitimi için nasıl bir ilham kaynağı olabileceğini kurgulamaktır. Land art felsefesi; öğrencilere peyzajı biçimlendirirken derin bir bakış açısı kazandırabilir ve yaratıcı tasarımlar üretebilmek için düşünme yöntemlerini güçlendirecek yeni yaklaşımlar geliştirilebilir. Bu bağlamda alan plastiğini (alan topoğrafyasını) tasarlamak üzerine yoğunlaşan Çevre Tasarım Proje 1 (ÇTP 1) dersinde, öğrencilere çıkış noktası olarak Land art akımı verilmiştir. Öğrencilerden land art’ı yorumlayarak, kendi tasarım dillerini yaratması istenmiş ve bu arayışları öğretim üyesi tarafından da desteklenmiştir. Dersin sonunda ulaşılması istenen iki amaç öngörülmektedir: bunlarda biri öğrencinin yaratıcı çözümler üretmesi diğeri ise çevreyi tasarlarken işlev ile estetiği birleştirerek tasarım yapabilme yeteneğini geliştirmesidir. Sonuç ürününde öğrenci alan plastiğini, bir sanatçının heykele biçim verişi gibi biçimlendirmekte; hem işlevsel hem de estetik anlayışla biçimlendirdiği sanatsal bir arazi tasarlamaktadır. Peyzaj mimarlığı eğitimi sanatla şekillenen, kendi biçimlerini ve kendi düşünme yöntemlerini yaratabilen bir “tasarlama sanatı” olarak değerlendirilmelidir. "Land Art" Effect on Landscape Architecture Education ABSTRACT In this study, Land art movement which is against all acceptances is considered as a source of inspiration and a way of thinking in order to enrich and diversify thinking. Land art performers have adopted the whole world as exhibition areas for their art through taking it out of museums and galleries. They have created their works in nature and vast areas with the help of a sense of art which has more freedom, and they have attributed new meanings to art through exceeding all limits in applying art. Therefore, through Land art, spaces are limitless, they are everywhere and they are the earth, and the performers that consider the earth as spaces have the opportunity to use every kind of object, space and nature in order to turn their thought into reality. As a result, Land art may also be defined as drawing and sculpturing the world itself. The aim of this study is to find out how the Land art philosophy would become a source of inspiration for landscape architecture education. Land art philosophy is likely to enable students to have a deep perspective while shaping landscape, and new approaches that strengthen the ways of thinking to produce creative designs are likely to be developed. Within this context, in Environmental Design Project 1 (EDP1) course that focuses on designing field plastics (land topography), Land art movement has been introduced to the students as the starting point. They are required to create their own designing language through interpreting Land art, and their efforts have been supported by the instructor. At the end of the course, two objectives are presumed to be achieved: One of these objectives is that the students will be able to have creative solutions and the other is that they will be able to improve their ability to design the environment through combining function and aesthetics. In the final product, the students are able to shape field plastics as if an artist would shape a sculpture and design an artistic land that they have shaped both with a functional and aesthetic perspective. Landscape Architecture education should be considered as a "designing art" that is shaped through art and is able to create its own shapes and ways of thinking.