Konferans Salonlarında Aydınlatma Tasarımının İnsan Psikolojisi Üzerindeki Etkileri: Afyon Kocatepe Üniversitesi İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu Örneği

 

ÖZET Bu araştırmada konferans salonlarındaki aydınlatma tasarımının insan psikolojisi üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Afyonkarahisar’da Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde bulunan ve yaygın olarak kullanılan İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu seçilmiştir. Konferans salonunun aydınlatma tasarımı detaylı olarak incelendikten sonra bu konferans salonunu kullanan 341 öğrenciye, aydınlatma tasarımının insan psikolojisi üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik 40 sorudan oluşan anket yüz yüze görüşülerek uygulanmıştır. Katılımcıların ankete ilişkin verdikleri cevaplar; faktör analizi, güvenirlik analizi, yüzde değerleri, KMO testi, Bartlett testi ve korelasyon analiz yöntemleri ile çözümlenmiştir. Katılımcıların cinsiyetlerine ve öğrenim durumlarına göre konferans salonlarında aydınlatma tasarımının insan psikolojisine ilişkin algıları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur(p<0.05). Elde edilen bulgulara göre aydınlatmanın izleyiciler üzerinde psikolojik yönden etkisinin olduğu belirlenmiştir. Analysis the Effects of Lighting Design on Human Psychology in Conference Halls (Afyon Kocatepe University İbrahim Küçükkurt Conference Hall Example) ABSTRACT In this research, it is aimed to determine the effects of lighting design in conference rooms on human psychology. For this purpose, the Ibrahim Küçükkurt Conference Hall, located at Afyon Kocatepe University in Afyonkarahisar, was chosen. After examining the lighting design of the conference hall in detail, a questionnaire consisting of 40 questions to determine the effects of lighting design on human psychology was applied to 341 students using this conference room face to face. The answers given by the participants regarding the questionnaire; factor analysis, reliability analysis, percentage values, KMO test, Bartlett test and correlation analysis methods. Significant differences were found between the perceptions of lighting design on human psychology in conference rooms according to the participants' gender and educational status (p <0.05). According to the findings, it has been determined that lighting has a psychological effect on the audience.