İlhan Tekeli’nin Beşeri Coğrafya Anlayışı ve Mekana Etkisi’nin Değerlendirilmesi

 

ÖZET Bu çalışma beşeri coğrafya kavramını, İlhan Tekeli’nin ortaya koyduğu mutlak ve göreli mekan üzerinden değerlendirmektedir. Aydınlanma sürecinde oluşan beşeri coğrafyada 1950’lerin sonunda gerçekleşen kalitatif devrim ve burada oluşan çoklu paradigmalar mekanın epistemolojisini etkilemiştir. İlhan Tekeli’nin tarihsel süreçte coğrafya alanında yaşanan dönüşüm içerisindeki konumu ve geliştirdiği epistemoloji mekana bakışında belirleyici rol oynamaktadır. Sonuç olarak Tekeli, coğrafyada yaşanan dönüşümün sosyal bilimler alanında bilgiye bakıştaki değişiminin anlaşılmamasının nedenini deterministik mekansal analiz ve kararlarla sonuçlanmasının nedeni olarak görmektedir. Human Geography Approach of İlhan Tekeli and Evaluation of Its Effect on Space ABSTRACT This study evaluates the concept of human geography İlhan Tekeli argues which based on the absolute and relative space. The qualitative revolution that took place in the human geography formed during the enlightenment in the late 1950s and the multiple paradigms emerged effecting the formation of the space. The position of İlhan Tekeli in the transformation in the field of geography in the historical process and the epistemology it developed plays a decisive role. As a result, Tekeli is deemed to see that the transformation in geography is the reason for not understanding the change of knowledge in the field of social sciences as a result of deterministic spatial analysis and decisions.