Dekorasyonun Gençlerin Mekan Tüketim Tercihleri Üzerindeki Etkisine Dair Bir Araştırma

 

ÖZET Genç bireylerin mekan tüketimi konusundaki tercihlerini ve bu tercihlerin üzerinde dekorasyonun etkisini öğrenmek, yeni neslin tüketim kültüründen nasıl etkilendiğini anlamak ve mekan dekorasyonunun buna katkısını saptamak açısından önemlidir. Çünkü dekorasyon mekanın tüketilmesi ve pazarlanmasında çekici bir güç niteliğindedir. Bu çalışma, Türkiye’nin Kayseri ilindeki 18-25 yaş arası bireylerin mekan tüketimine karşı bakış açılarını, tercihlerini ve bu konuda dekorasyonun etkisini analiz etmiştir. Bu araştırmada veriler, tanımlayıcı istatistik yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir ve sonuçlar sunmak için tablo ve grafiklerden yararlanılmıştır. Çalışmanın bazı sonuçları şu şeklidedir; Kayseri’deki gençlerin mekan tüketimindeki öncelikleri çoğunlukla kafeler ve alışveriş merkezleri çevresinde şekillenmiştir. Bireylerin bu mekânları tercih etmelerinde arkadaş çevresi tetikleyici unsurken, mekânın iç dekorasyonu bireyleri mekan çekmede ve orada vakit geçirmelerinde davet edici bir unsurdur. Doğal ışık ve yumuşak dokular gündelik hayatın streslerinden kurtulmak isteyen bireyleri, mekan içerisinde cezbetmekte ve mekanı tüketip mutlu hissetmesine sebebiyet vermektedir. Mekan içerisinde yer alan mobilyaların tasarımı ve donatılarının birbirleri ile olan birlik ve bütünlüklerinin gençleri üzerinde çok etkili olduğu saptanmıştır. A Research on the Effect of Decoration on Space Consumption Preferences of Young People ABSTRACT It is important to understand the preferences of young people about space consumption and the effect of decoration on these preferences. Because in this way, it can be learned how the new generation is influenced by the consumption culture and how its decoration contributes to the consumption of space. Because decoration is an important force for the consumption of the space and the marketing of the space. In this study, Turkey's Kayseri province is about young people between the ages of 18-25. This study analyzed both perspectives and preferences against space consumption and decoration effect on space consumption. In this research, the data were analyzed using descriptive statistical methods. Tables and graphs were used to present the results. Some results of the study are as follows; the priorities of the young people in Kayseri in terms of space consumption are mostly shaped around cafés and shopping malls. The environment of friends is the trigger factor for young people to prefer these places. In addition, the interior decoration of the space is an inviting element in attracting and spending time for young people. Natural light and soft tissues affect young people who want to get rid of the stresses of daily life in space. These elements also make young people feel happy by consuming these places. The design of the furniture on the young people in the space is very effective. It has been found that the unity and integrity of all design elements on young people are also very effective.