A Study on Excavation-Project and Renovation Works for Kayme Palace at Şemdinli, Hakkâri

 

ABSTRACT Kayme Palace Residence that was built in the characteristics of traditional Şemdinli regional houses' architectural feature is located at Bağlar Village in Nehri Region, south-west of Şemdinli District in Hakkâri. Islamic and Christian faiths have important parts on forming the region, defining the cultural pattern in Hakkâri area. Today an important part of architectural diversity and richness of Şemdinli is on Nehri Region in some measure. Unfortunately historical pattern is damaged because of the lack of attention to conservative precautions for architectural buildings from Middle Ages by local people and local/central authorities. Kayme Palace is one of those buildings that were able to survive in spite of all these negativities in the region. According to two epitaphs on upper corners of the west entrance gate's siege arch, the building was built between the years of 1909 and 1911. Surveying, restitution and reconstuction projects for Kayme Palace have been prepared and approved by the directory of Van Regional Protection Board for Cultural and Natural Heritage. Kayme Palace that was built as two storeys in masonry technique, does not have characteristics of a palace which was built by classical architectural mentality. There is not any scientific data about its' being a palace in the historical records. Form and function of the current building confirm these data. Kayme Palace’ preservation project has been prepared by Hakkari Governorship's Secretary General Of Special Provincial Administration in the year 2011. All architectural preservation projects and reports about the building have been prepared by Yüzüncü Yıl University's Architecture Department in the year 2017. Kayme Palace’s restoration and application works have been fulfilled between 2016 and 2018 and completed. Hakkâri/Şemdinli Kayme Sarayı Kazı-Proje ve Onarım Uygulaması Hakkında Bir İnceleme ÖZET Geleneksel Şemdinli bölge konut mimarisi özelliğinde inşa edilen Kayme Sarayı Konağı, Hakkâri/Şemdinli İlçesi’nin güneybatısındaki Nehri Bölgesi, Bağlar Köyü'nde yer almaktadır. Hakkâri bölgesinde kültürel dokuyu belirleyen İslam ve Hristiyanlık inancı bölgenin şekillenmesinde de önemli rol oynamıştır. Günümüzde Şemdinli'deki mimari çeşitlilik ve zenginliğin önemli bir bölümü kısmen Nehri Bölgesi’ndedir. Ortaçağ'daki mimari yapılaşma ne yazık ki son yıllarda gerekli koruyucu önlemin yerel halk, yerel ve merkezi kurumlar tarafından yeterince alınmaması sonucunda, tarihi dokuya büyük zarar verilmiştir. Bölgedeki tüm olumsuzluklara rağmen ayakta durmayı başaran yapılardan bir Kayme Sarayı’dır. Batı giriş kapısını kuşatma kemerinin üst köşelerindeki iki kitabeye göre yapı, 1909-1911 tarihleri arasında inşa edilmiştir. Kayme Sarayı, ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak, Van Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurul Müdürlüğü’nce onaylanmıştır. İki katlı olarak yığma tekniğinde inşa edilen Kayme Sarayı, klasik mimari anlayışta inşa edilen bir saray niteliğinde değildir. Tarihi kayıtlarda da saray olduğuna ilişkin hiçbir bilimsel veri yoktur. Mevcut yapının form ve fonksiyon ise bu bilgileri doğrulamaktadır. Kayme Sarayı’nın koruma projesi, 2011 yılında Hakkâri Valiliği İl Özel İdare Sekreterliği tarafından yapılmıştır. Yapıya ait tüm mimari koruma proje ve raporları, 2017 yılında yeniden Van Y.Y.Ü. Mimarlık Böl. tarafından hazırlanmıştır. Kayme Sarayı’nın onarım ve uygulama çalışmaları 2016-18 yılları arasında yapılarak tamamlanmıştır.