Mimarlığın Diğer Sanat Dalları ile İlişkisi

 

ÖZET Mimarlık, insan eylemlerini karşılamayı ve bu eylemleri sürdürebilmeyi amaçlayan ve ihtiyaç olarak ortaya çıkan yapıları tasarlama işidir. Tasarlamak; yaratıcılık ve bilgi birikiminin kullanıldığı ve yeni ürünlerin ortaya konulduğu bir süreçtir. Tasarım ise, ortaya konan özgün eserlerdir. Tasarım ve mimarlık devamlı etkileşim içerisinde olan ve dönüşümlü olarak birbirlerini etkileyen iki olgudur. Tasarım kavramı ile ilişkili olarak mimarlığın etkileşim içerisinde olduğu çeşitli disiplinler de mevcuttur. Bu disiplinler, mimarlığı doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyerek mimarlık olgusunun güncel sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Mimarlık ve diğer sanat dalları eskiden beri hep iç içe olmuşlardır; ancak Modernizm ile birlikte bütün sanat dallarının diğer alanlardan ayrışması doğrultusunda görüşler ortaya çıkmış ve bununla birlikte tüm sanatlarda olduğu gibi mimarlık da farklı bir bakış açısı kazanmıştır. Bu durum, sanat ve mimarlık ilişkisi açısından bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir; ancak mimarlık ve diğer sanat dalları, birlikteliklerini bir gelişim içerisinde sürdüre gelmişlerdir. Bu sebeple mimarlık, tarzı ne olursa olsun müzik, resim, moda tasarımı, heykel, grafik vb. gibi sanat dalları ile ahenk içerisinde gelişmekte ve ürünler ortaya koymaktadır. Bu çalışmada da mimarlığın diğer sanatlar ile olan ilişkisine bakılarak, tasarım eğitimi alan öğrencilere lisans eğitimleri sırasında bu altlıkların oluşturulması amaçlanmıştır. Böylece bir farkındalık oluşturarak hem stüdyo projeleri, hem de gelecekteki tasarımları için konsept olarak çeşitli varyasyonlar oluşturulabilecektir. The Relationship Between Architecture and The Other Arts ABSTRACT Architecture is the job of designing the structures that arise as a need to meet and sustain human actions. Design; It is a process where creativity and knowledge are used and new products are introduced. The design is the original works. Design and architecture are two phenomena that are constantly interacting and alternately affecting each other. There are also various disciplines in which architecture interacts with the concept of design. These disciplines provide the current sustainability of architecture by affecting architecture directly or indirectly. Architecture and other arts have always been intertwined; However, with Modernism, all the branches of art emerged in the direction of the separation of other fields, and as with all arts, architecture gained a different perspective. This situation can be considered as a turning point in terms of the relationship between art and architecture; however, architecture and other branches of art have continued their unity in a development. Therefore, architecture, regardless of style, music, painting, fashion design, sculpture, graphics and so on. is developing in harmony with such art branches and products. In this study, by looking at the relationship between architecture and other arts, it is aimed to create these bases during the undergraduate education. Thus, by creating an awareness, various variations can be created as a concept for both studio projects and future designs.