İnşaat Sektöründe Yüklenici Firma Ölçeğine Göre BIM Kullanımının Araştırılması

 

ÖZET Yapı üretim sürecinin, birçok disiplinin iş birliği içerisinde çalışmasını gerektirmesi inşaat sektörünün çok parçalı ve dağınık bir yapıya bürünmesine neden olmaktadır. Sektörün bu yapısı, etkin bir proje yönetimi ve sağlıklı enformasyon alışverişi gibi konularda sıkıntılara yol açabilmektedir. Bu da bilişim teknolojilerinin yapım sürecine entegrasyonunu zorunlu kılmaktadır. Bu noktada Yapı Bilgi Modelleme (BIM) inovatif bir sistem olarak sektörde hızla yayılmaya başlamıştır. BIM en temel tanımıyla yapının tasarım, yapım, işletim süreçlerinin yönetilmesini ve bu süreçlerde paydaşlar arası bilgi alışverişinin yapılmasını sağlayan bütünleşik bir modelleme yaklaşımıdır. BIM nesne tabanlı olduğundan tasarlanmış yapının gerçeğe uygun bir modelini verir. Bu model üzerinde tüm disiplinler eş zamanlı olarak çalıştığından ve herhangi bir noktada yapılan değişiklik tüm proje bileşenlerine eş zamanlı olarak yansıdığından koordinasyon eksikliğinden doğacak tasarım hatalarının da önüne geçilir. BIM hızlı dokümantasyon, doğru maliyet, süre ve enerji analizleri ile çakışma kontrolleri sunmasıyla kullanıcılara yeni bir yöntem sunmaktadır. BIM’in farkındalığının artmasıyla bu alanda yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu BIM’in son yıllarda uluslararası literatürde geniş bir yer kapladığı ancak ulusal literatüre ise henüz girdiği görülmüştür. Bu bağlamda çalışmamız BIM’in Türk inşaat sektöründeki farkındalık ve kullanım düzeyini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma BIM’in sektördeki yerini ve sektör paydaşlarının BIM’ e yaklaşımını ortaya koyması açısından değerlidir. Araştırma literatür verilerine dayandırılarak hazırlanmış bir anket yardımıyla yürütülmüş olup sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Anket verilerine dayanarak BIM’in farkındalığının ve kullanım düzeyinin firma ölçeğine göre değişkenlik gösterdiği söylenebilir. ABSTRACT The fact that the building production process requires the collaboration of many disciplines causes the construction sector to become a multi-part and disorganized structure. This structure of the sector can lead to problems such as effective project management and healthy information exchange. This necessitates the integration of information technologies into the construction process. At this point, Building Information Modeling (BIM) has started to spread rapidly in the sector as an innovative system. In its most basic definition, BIM is an integrated modeling approach that enables the design, construction, and operation of the structure to be managed and information exchange between stakeholders. Because BIM is object-oriented, it gives a realistic model of the designed structure. Since all disciplines work on this model simultaneously and changes made at any point are reflected to all project components simultaneously, design errors that arise from lack of coordination are avoided. BIM offers users a new way of providing rapid documentation, accurate cost, time and energy analysis, and clash detection. With the increasing awareness of BIM in recent years, the studies in this field have accelerated. As a result of the researches, it has been seen that BIM has occupied a large place in the international literature in recent years but has not yet entered the national literature. In this context, our study aims to measure the level of awareness and use of BIM in the Turkish construction sector. This study is valuable in terms of demonstrating BIM's place in the sector and the approach of sector stakeholders to BIM. The research was conducted with the help of a questionnaire based on the literature data and the results were evaluated statistically. Based on the survey data, it can be said that the awareness and level of use of BIM varies according to the scale of the firm.