İnşaat Sektöründe Teknoloji Adaptasyon Sorunlarının Araştırılması

 

ÖZET Son yıllarda bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler inşaat teknolojileri alanında da umut verici ilerlemelerin önünü açmıştır. Yapım ve yönetim teknolojilerinin kaydettiği gelişmeler sektöre yeni bir perspektif kazandırmıştır. Günümüzde inşaat sektörü paydaşlarını pek çok açıdan destekleyen teknolojiler mevcuttur ve her geçen gün bunlara yenileri eklenmektedir. Bu teknolojiler tasarımdan proje yönetimine; süre, maliyet ve enerji gibi analizlerden görselleştirmeye kadar pek çok alana yayılmıştır. Bunun yanı sıra modernleşme sonucu kullanıcıların üründen beklediği niteliklerin değişmesiyle birlikte büyük ölçekli, karmaşık süreçler barındıran projeler hız kazanmıştır. Kabuk değiştiren bu yapım anlayışı bilişim teknolojilerinin inşaat sektöründeki önemini de her geçen gün arttırmaktadır. Ancak günümüz inşaat sektörünün bu teknolojilere adaptasyon konusunda geri kaldığını görmekteyiz. Yavaş da olsa bu değişime ayak uydurmaya çalışan sektör bu noktada pek çok dirençle karşı karşıya kalmaktadır. Bu çalışmanın amacı son yıllarda AEC endüstrisinde inovatif yaklaşımlar olarak hızla gelişme gösteren Yapı Bilgi Modelleme (BIM) ve lazer tarama teknolojilerinin sektöre entegre edilmesi sırasında karşılaşılan adaptasyon problemlerinin açıklanmasıdır. Araştırma literatür taraması sonucu elde edilen veriler ışığında hazırlanmış bir soru kâğıdı yardımıyla yürütülmüştür. Elde edilen bulgular istatistiksel olarak açıklanmış ve sektörün teknoloji adaptasyon sorunları ortaya konulmuştur. ABSTRACT Developments in information technologies in recent years have led to promising progress in the field of construction technologies. The developments in construction and management technologies have brought a new perspective to the sector. Today, there are technologies that support the construction sector stakeholders in many respects and new ones are added every day. These technologies include design, project management; time, cost and energy analysis and visualization. In addition, as a result of modernization changes in the qualities that users expect from the product, projects with large-scale, complex processes have accelerated. This understanding of construction that changes the shell increases the importance of information technologies in the construction sector day by day. However, we see that today's construction sector lags behind in adapting to these technologies. The sector, which tries to keep up with this change, albeit slowly, faces many resistance at this point. The aim of this study is to explain the adaptation problems encountered during the integration of Building Information Modeling (BIM) and laser scanning technologies in the AEC industry which have developed rapidly as innovative approaches in the recent years. The research was conducted with the help of a questionnaire prepared in the light of the data obtained from the literature review. The findings were statistically explained and technology adaptation problems of the sector were revealed.