Ankara Altındağ İlçesi 12-16. Yy Camileri Üzerine Tipoloji ve Değerlendirme Çalışması

 

ÖZET Ankara kenti, ilkçağlardan bugüne kadar kesintisiz olarak yaşanmış olması nedeniyle dünya başkentleri arasında özel bir yere sahiptir. 1071 yılında Malazgirt Meydan Muharebesi ile Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasını müteakip Türk toprağı olan şehir 12. yüzyıldan itibaren Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti ve sonrasında Osmanlı Devleti’nin hakimiyetinde kalmış ve pek çok önemli olaya ev sahipliği yapmıştır. Bu makalede Ankara İli, Altındağ İlçesi sınırları içerisinde bulunan, 12-16. yüzyıllar arasında yapılan cami ve mescitleri kapsayan bir tipoloji çalışması yapılmıştır. Bu amaçla Ankara İli, Altındağ İlçesi’nde 12. ve 16. yüzyıllar arasında yapılmış olan camiler üzerine kaynak ve arşiv araştırması yapılmış, bu camiler yerinde tespit edilmiş ve incelenmiştir. Tespit edilen camilerden 26tanesi üzerinde katalog çalışması yapılmıştır. Bu camiler yapı-çevre ilişkisine göre, plan ve mekân elemanlarına göre, cephe elemanlarına göre ve taşıyıcı sistem elemanları ve malzemelerine göre incelenmiş ve bir tipoloji çalışması yapılmıştır. Daha sonra yapılan bu çalışmadoğrultusundaAnkara İli, Altındağ İlçesi’nde 12-16. yüzyıllarda yapılan camilerin mimari özellikleri ile ilgili genel bir değerlendirme yapılmıştır. ABSTRACT The city of Ankara has a special place among the capitals of the world because it has lived uninterruptedly since ancient times. The city, which was the Turkish territory after the opening of the gates of Anatolia to the Turks with the Battle of Malazgirt in 1071, remained under the domination of the Seljuk State, the Anatolian Seljuk State and the Ottoman State from the 12th century onwards and hosted many important events. In this article, a typology study was carried out covering the mosques and masjids built between the 12th and 16th centuries and located in Altındağ, a district of Ankara. For this purpose, a source and archive research was conducted on the mosques which were built between 12th and 16th centuries in Altındağ, Ankara and they were identified and examined in site. Catalog studies were conducted on 26 of the identified mosques. These mosques were examined according to building-environment relationship, plan and space elements, facade elements, carrier system elements and materials and a typology study was conducted. Later, in the light of this study, a general evaluation was made on the architectural features of the mosques built between 12th and 16th centuries in Altındağ, Ankara.