Modüler Sağlık Ünitesi Olarak Yük Konteyner Modellemesi

 

Özet Günümüzde yapılaşmanın getirdiği çevresel sorunlar nedeni ile yenilenebilir ve sürdürülebilir yapıların üretimi zorunlu bir hale gelmiştir. Yapılı çevrenin oluşturulmasında kullanılan kaynaklardan ortaya çıkan atıkların çevre sorunları yarattığı bilinen bir gerçektir. Bu amaç doğrultusunda zaman içinde kullanılmayan atıl durumda bırakılan yük konteynerlerinin alternatif ve sürdürülebilir enerji kaynakları ile bütünleşerek farklı kullanım amaçlarına uygun yapısal üniteler elde etmek mümkündür. Bu yapısal üniteler bazen; konut, ofis, cafe ve mağaza gibi farklı alanlara hizmet eden üniteler olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlık üniteleri de bu yapılardan biridir. Bu çalışmanın amacı, alternatif ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı ve istenildiği takdirde farklı alanlarda ve farklı işlevlere uyarlanabilecek yapısal bir ünite oluşturarak; bu üniteyi, ekonomik ve hızlı yapı üretim potansiyeline dönüştürmektir. Atıl durumdaki yük konteynerlarının, alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasıyla ve gerekli sağlık ekipmanlarının bu enerji kaynaklarından beslenmesi sağlanarak, afet bölgeleri, kırsal alanlar ve ihtiyaç duyulan bütün alanlarda kullanılması amaçlanan, modüler ve sürdürülebilir sağlık ünitesinin üretimi hedeflenmektedir. Proje uygulandığında, tasarlanan ünite gelişen teknoloji ile kullanımı kolay, sürdürülebilir, kendi kendine yetebilen, esnek bir sağlık yapısı olacaktır. Bu yazıda, söz konusu konteynerlardan elde edilen sağlık ünitesinin gelişim süreci ve kapsamı sunulmaktadır. Abstract Today, because of the environmental problems of housing, the production of renewable and sustainable buildings, has become mandatory. The sources used in the creation of the built environment, the resulting waste is a well known fact that posed by environmental problems. To achieve these objectives over time, unused dormant dropped cargo containers by integrating with alternative and sustainable energy sources of the various applications it is possible to achieve the appropriate objectives of structural units. Thede structural units sometimes; residential, Office, cafe and shops which serve different field units and also the health units. The aim of this study, to mantain alternative and sustainable energy sources used, and upon request can be adapted to the different areas and different functions by creating a structural unit; to convert the production potential in economical and fast way. Underutilized in cargo containers through the use of alternative energy sources and the necessary health equipments are react, and these energy sources provided in disaster areas, rural areas, and the use in all areas where needed modular and sustainable production for health unit, which it was intended. When the project is applied, projected units will be easy to use with the developing technology, sustainable, self-sufficient and it will be a flexible health structure. In this paper, the develpment of the health units from the container and the scope of them will be handled.