Görkemli Bir Mekân Olarak Roma Evi Bahçesi

 

ÖZET Bu çalışmanın amacı, tarihsel ve mimari bakış açısıyla Roma evi bahçesinin mekânsal oluşumunu incelemektir. Pompeii’in, eşsiz ve iyi korunmuş bir dokuya sahip olması sebebi ile buradaki ev bahçelerinden yola çıkılmıştır. Pompeii’deki evlerin bahçelerinin mekânsal oluşumu, dönemin günlük yaşamı ve kullanılan tasarım elemanları aracılığı ile anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, Roma evi bahçesi; girişler, yollar, duvarlar, su elemanları, bitkiler, bahçe mobilyaları, süslemeler ve aydınlatmalar başlıkları altında ele alınmıştır. Çalışmada, Roma evi bahçesinin en ifadeli örneklerinden biri olan Loreius Tiburtinius Evi’nin bahçesi, görkemli bir dış mekân olarak evin içiyle güçlü ilişkiler kuran ve kendi kimliği ile de var olabilen bir mekân olarak incelenmiştir. Bu çerçevede, kullanılan tasarım elemanları aracılığı ile Roma evi bahçesi için genel anlamda yapılmış olan tarihsel ve mimari okuma Loreius Tiburtinius Evi’nin bahçesi özelinde gerçekleştirilmiştir. Dış mekânı etkili bir biçimde kullanıp tasarım elemanları ile mekânın kalitesini arttırarak yeni bir yaşam alanı oluşturulmuştur. Bu sayede, Roma evi bahçesindeki günlük yaşam ve mekân organizasyonu hakkında çıkarımlar yapılmıştır. Garden of the Roman House as a Splendid Place ABSTRACT The aim of this study is to examine the spatial formation of the garden of the Roman house from a historical and architectural perspective. Pompeii, was chosen as a site to analyze the gardens of the Roman house, which has a unique and well-preserved texture. The spatial formation of the gardens of the houses in Pompeii is tried to be understood through the daily life of the period and the design elements used. In this context, the garden of the Roman house was investigated under these headings; entrances, walkways, walls, water elements, plants, garden furniture, ornaments and lighting. In this study, the garden of Loreius Tiburtinius House, which is one of the most expressive examples of the Roman house garden, is examined as a magnificent outdoor place which establishes strong relations with the interior of the house (domus) and can exist with its own identity. In this context, the historical and architectural reading made for the garden of the Roman house by means of the design elements for the garden of Loreius Tiburtinius House. The outdoor place was utilized effectively by using the design elements in a rational and aesthetic manner so that a new qualified and defined living place has been created. In this way, inferences are made about the daily life and place organization about the garden of the Roman house.