Osmanlı Döneminden Günümüze Adliye KurumlarıTarihçesi, Mimarisi ve Bir Örnek: Gaziantep Eski Hükmet Konağı ve Adliye Binasının Yeniden İşlevlendirilmesi Kültür ve Sanat Merkezine Dönüşüm Süreci

 

Öz Bu çalışmada, öncelikle Başbakanlık Osmanlı arşivinde yer alan özgün belgeler ışığında Antepte Adliye tarihçesi, Kadılık işleri ve Antep kent tarihine değinildikten sonra kendine özgü mimarisi ve kentsel dokusu olan Gaziantep Eski Hükümet Konağı ve Adliye Binası’nın, geçmiş ve günümüz yapısal özellikleri ele alınıp değerlendirilecektir. Yapının bugüne dek geçirmiş olduğu müdahaleler ve değişimler yine belgelere dayanarak tespit edilecek, restorasyon projesine paralel işlevsel ve mekânsal değişimler ele alınacaktır. Söz konusu fonksiyon değişimi Gaziantep Belediyesi tarafından gerçekleştirilmiş olup, işlevini kaybetmiş olan yapının Kültür ve Sanat Merkezine dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Kültürel ve tarihi bir miras olan binanın yeniden işlevlendirme sürecinde mimari özelliklerinin bozulmadan ele alındığı bu bağlamda yeni mekanların mimari oluşum süreci ve dış cephe mimarisinin korunarak iç mekanda oluşturulan yeni işlevlerin binanın mimarisine ve kente katkıları makalede ele alınacaktır. Ele alınan konu soyut olmayıp gerçek bir çalışmadır. Buna göre çalışmanın , yapı cadde ilişkisi ve taşıyıcı sistemin güçlendirilerek yapının kazanımı, ulusal bir değerimizin uluslararası bir değere sahip olması, Belediyelere örnek gösterilen bir proje olması gibi açılımları olmuştur. Projenin hayata geçirilmesi, kentli ile buluşması ziyaretçi sayısı gibi kazanımlar, yarışma ile gelen ödüller bu kazanımların kanıtı olarak makalede sonuç bölümünde sunulmuştur. Abstract In this study, firstly the history of Antepte Courthouse in the light of the original documents in the Ottoman archives of the Prime Ministry, the history of the Judiciary, the history of the Kadilik and the history of the city of Antep, then the historical and contemporary structural features of Gaziantep Old Government House and the Courthouse Building, aimed to evaluate.The interventions and changes that the building has undergone so far will be determined on the basis of documents and functional and spatial changes parallel to the restoration project will be discussed. The mentioned function change has been realized by Gaziantep Municipality and it is aimed to transform the structure which has lost its function into Art Center. In this context, the architectural process of the new spaces and the contribution of the new functions created in the interior to the architecture of the building and the city will be discussed in this article. The subject is not abstract but a real work. According to this study, building street relationship and structural system strengthening the acquisition of the structure, our national value has an international value, as an example of the project has been opened to municipalities. Achievements such as the realization of the project, meeting with the citizens, the number of visitors and the awards received by the competition are presented in the conclusion section of the article as proof of these achievements.