İçmekan Tasarımında Yaşanabilir Tasarım Değerleri: Çapa Kan Bağış Merkezi Aferez Birimi Örneği

 

ÖZET Çalışma, bir sağlık mekanı olan kan merkezlerinde tasarım yaklaşımı olarak yaşanabilirliği anlamak ve içmekan tasarımında yaşanabilirlik değerlerini ortaya koymak üzerine kurgulanmıştır. Çalışmanın amacı, özellikle sağlık binaları için içmekan tasarımında kullanılan tasarım değerlerini belirleyerek, kuramsal bilginin uygulama ile olan ilişkisini sorgulamak ve uygulama kısmını güçlendirmektir. Bu bakış açısıyla çalışma, iç mimarlık disiplinindeki teori-uygulama sinerjisini de desteklemektedir. Çalışma literatür araştırması ve vaka analizi olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Literatür araştırmasında yaşanabilirlik, yaşanabilir tasarım yaklaşımı ve mekanın yaşanabilirlik değerleri incelenirken; vaka analizinde çalışmanın temelini oluşturan yaşanabilir tasarım değerlerine odaklanarak araştırmacının gerçekleştirdiği içmekan projesi üzerinden bir incelemeyi içerir. Araştırmada teorik boyutu desteklemek için kullanılan iç mimari proje, İstanbul'daki Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezi Aferez Birimi'dir. Aferez bağışını artırmayı amaçlayan sosyal sorumluluk projesinin bir parçası olarak önerilen tasarım, uygulama aşamasındadır. Sonuç olarak çalışmanın; içmimarlık disiplini bağlamında yaşanabilir mekan tasarımına ilişkin tasarım değerlerinin oluşturulmasında, tasarım sürecinde tasarımcının yeni bir yöntem geliştirmesine ve örnek alan olarak seçilen kan merkezlerine ilişkin tasarım değerlerini içeren bir tasarım kılavuz önerisi oluşturulmasında katkı verdiği düşünülmektedir. ABSTRACT This study framing to understand the blood transfusion centers design as an approach to liveable spatial and to put forward to interior designs liveable values. The aim of this study is to indicate to health buildings interior design values and examine the relations of practice and theoretical knowledge to support the practice side of design. This article be formed as two part: literature reviews and case studies. Literature research will determine liveable design approach and liveability and also examine the value of liveable spatial, at this time key studies focus on the core of work liveable design values which will analyze it through the interior research project. Research’s theoretical part will support by interior design project of Istanbul Turkish Red Crescent Donation Center Apheresis Units. As a part of social responsibility project, it is aim to increase the donation of apheresis which is on application step. As a conclusion this study try to contribute to create new design values as a context of interior design discipline through the liveable spatial designs relations ,and develop a new method for design process and also develop a new design guide for blood centers design values.