Erzincan Kent Merkezi Yayalaştırma Projesine Yönelik Tutum ve Beklentiler

 

ÖZET Günümüz kentlerinde hızla artan özel araç sahipliği birçok olumsuzluğu beraberinde getirmektedir. Bu ulaşım kaynaklı sosyal, ekonomik ve çevresel sorunların bertaraf edilebilmesi için öncelikli olarak kent merkezlerinde çeşitli tedbirler alınmaya başlamıştır. Bu tedbirlerin en önemlisi kuşkusuz yayaların güvenliğini ve kentsel mekânda rahat dolaşımını sağlayan yayalaştırma projeleridir. Ancak yayalaştırma projelerinin her zaman çok kolay hayata geçirilemediği de bilinen bir gerçektir. Nitekim yayalaştırma projeleri “yayalar” kadar bölgede “ticari faaliyet gerçekleştiren işletmeleri” de etkilemekte, bu iki kullanıcı grubundan birinin projeyi benimsememesi ve projeye destek vermemesi durumunda kamu yararı ilkesi gereğince kent plancılarını ve yerel yönetimleri projenin uygulanmasından alıkoymaktadır. Bu nedenle çalışmada Erzincan kent merkezi yayalaştırma projesineiki eksenden bakılarak “Proje en etkin nasıl uygulanır?” sorusuna cevap aranmaktadır. Bunun için ilk olarak merkezi iş alanı niteliğini koruyan 15 cadde/sokakta yaya sayım çalışması ile yoğunluk tespit edilmiş, kullanıcıların demografik yapısı, ulaşım davranışları ve yayalaştırmaya ilişkin beklentileri saptanmıştır. İkincil olarak ise ticari işletmelerin yayalaştırmayla ilgili görüşleri değerlendirilmiştir. Bu araştırmalar kişisel gözlem ve anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir (çalışmada 269 yaya ve 131 ticari işletme anketi yapılmıştır). Böylece kullanıcıların (yayalar ve işletmelerin) mekâna yönelik sorunları, yayalaştırma eğilimleri ve beklentileri ortaya konularak çalışmada çeşitli önerilergeliştirilmiştir. ABSTRACT The rapid growth of private car ownership in today's cities brings with it much negativity. Various precautions have been taken in the city centers in order to eliminate the social, economic and environmental problems caused by this transportation. The most important one of these measures is undoubtedly the pedestrianization projects which ensure the safety and the comfortable circulation of the pedestrians in the urban space. It is also a fact that pedestrianization projects cannot always be easily adopted. As a matter of fact, the pedestrianization projects also affect "commercial enterprises" as well as "pedestrians", if one of these two groups does not embrace and support the project, the city planners and local administrations are prevented from implementing the project in accordance with the public benefit principle. For this reason, Erzincan city center pedestrianization project is being searched through two angles to answer the question "How to implement the project most efficiently". For this purpose, in the first place the density was determined by the pedestrian counting work on 15 streets which maintains the business area and the demographic structure of the users, the transportation behaviors and the expectations about the pedestrianization were established. Secondly, the opinions of commercial enterprises regarding the pedestrianization were evaluated. These surveys were conducted through personal observation and questionnaire (269 pedestrian and 131 commercial enterprises were surveyed in the study). Thus, various proposals have been developed in the study by presenting the problems of users (pedestrians and enterprises) with the place, the tendency to pedestrianization, and the expectations of users.