Diyarbakır İçkale Müze Kompleksinin Restorasyon Sonrası Koruma Açısından Değerlendirilmesi

 

ÖZET Tarihi yapılarda korumanın sağlanabilmesi için en iyi yöntem yapının tekrar kullanılmasını sağlamaktır. Kültür varlıklarının gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için yapılara uygun bir fonksiyon kazandırılması gerekmektedir. Fonksiyon kazandırılırken yapının özgünlüğünün korunması ve kent yaşamında yer edinmesi hedeflenmektedir. Diyarbakır’ın ilk yerleşim alanı olan “Amida Höyüğü ”nü de içinde barındıran İçkale bölgesi uzun süre kentin idari ve yönetim birimi görevini görmüştür. Günümüzde işlevini yitirmiş olan yapılara yeni işlev verilerek İçkale Müze Kompleksi’ne dönüştürülmesinin mimari ve toplumsal açıdan kente kattığı değerler analiz edilmiştir. Çalışmanın ortaya konulmasındaki amaç; restorasyonu yapılarak yeni işlev kazandırılan yapıların koruma kavramı çerçevesinde değerlendirilmesidir. Yöntem olarak; koruma kavramı, koruma sonrası değerlendirme, tarihi yapılara yeni işlev verilmesi, tarihi yapılara müze işlevi verilmesi gibi konuların araştırmasının yapılarak bu doğrultuda değerlendirilen örnekler incelenmiştir. ABSTRACT The best way to ensure conservation in historic buildings is to refunction the structure. In order to transfer the cultural assets to next generations, it is necessary to provide a function appropriate to the structures. It is aimed to preserve the authenticity of the structure and gain a place in the city life. The first area of Diyarbakir, “Amida Höyüğü” has also served as the administrative unit of the city for a long time. Nowadays, functions that have lost their function have been analyzed and the values added to the city by the architectural and social aspects have been analyzed. The aim of the study; restoration of the structure of the structure of the new function is to be evaluated within the limit of the concept of conservation. As a method; the concept of conservation, post-conservation evaluation, giving new functions to historical buildings, giving museum functions to historical buildings were examined and samples evaluated in this direction were examined.