Toprakyapı Malzemesi ile Mimarlık: Çağdaş Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme

 

ÖZET Toprak malzeme, uygarlık tarihinin başlangıcından itibaren, yapı inşa etmek için kullanılmıştır. Toprağın yapı malzemesi olarak kullanımı pek çok farklı ülkede halen sürmektedir. Toprak, kolay elde edilebilen ve ekonomik bir yapı malzemesidir.Günümüz dünyası, doğal kaynakların hızla tükenmesi, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Söz konusu sorunlar için mimaride üretilmeye çalışılan çözümlerde “ekolojik mimari” ve “enerji mimarisi” gibi kavramlar öne çıkmaktadır. Bu bağlamda yüzyıllardan beri kullanılan ve “geleneksel bir malzeme” olarak bilinen toprak, çağdaş mimarlık için de önem taşımaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, dünyanın farklı ülkelerinde toprak malzeme ile gerçekleştirilen çağdaş mimarlık uygulamalarının bir değerlendirmesini yapmaktır. Bu sayede toprağın yapı malzemesi olarak önemine dikkat çekmek ve potansiyelinin değerlendirilmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. ABSTRACT Men have used earth to build their buildings since the beginning of civilization. Earth is still used as a building material in many different countries. Because it is an easily and economically available. Today's world is faced with problems such as rapid depletion of natural resources, climate change and environmental pollution.Concepts, such as "ecological architecture" and "energy architecture", come to the forefront in the solutions that are tried to be produced in architecture for the mentioned problems. In this context, the earth, which has been used since centuries and is known as "a traditional material", it is also important for contemporary architecture. The main purpose of this study is to make an assessment of contemporary architectural practices with earth in different countries of the world. In this way, it is aimed to draw attention to importance of earth as building material and to contribute to the evaluation of its potential.