Mimari Tasarımda Biyomimetik Yaklaşımlar: Pavyonlar Üzerine Bir Araştırma

 

ÖZET 21. yüzyıl pavyon tasarımlarının pek çoğunda biyoloji bilimi ile biyomimetik araştırmalardan mimarlık disiplinine bilgi ve yöntem aktarımlarının yapıldığı, yenilikçi üretim yöntemlerinin denendiği veyeni nesil malzemelerin kullanımıyla çevresel koşullara duyarlı kabuk ya da benzeri tektoniklerin araştırıldığı görülmektedir. Bu denemelerin, yenilikçi tasarım ve üretim biçimlerinin geliştirilmesinde öncül modeller olduğu açıktır. Ancak tasarım süreci ve sonuç ürünlerin disiplinler arası bir tasarım anlayışıyla “biyomimetik bir yaklaşım” benimsediği konusu pek çok soru işareti barındırmaktadır. Bu bağlamda bu çalışma, “biyomimetik tasarım” yaklaşımları ile üretilen pavyonlara ait teorileri, kavramları, konuları, metodolojileri, malzemelerive tektonikleri araştırmaktadır. Biyomimesis kavramının pavyon tasarımında sonuç ürüne ve sürece yansıma biçimlerinin sistematik bir biçimde tartışılması amaçlanan çalışmada örneklem olarak son yıllarda öne çıkan 5 pavyon incelenmiştir. Yapılan araştırmada, biyomimetik yaklaşımlarla biyolojik model/organizmaya neden başvurulduğu, ne ve hangi düzeyde öğrenildiği sorularına cevap aranmış, tasarımların canlılara ait form, fonksiyon ve malzeme gibi özelliklerden çıkarımlar yapılarak gerçekleştiği görülmüştür. ABSTRACT It is observed that in the vast majority of 21st century pavilion designs biomimetic researches and science of biology are used to transfer information and methods to architectural disciplines, innovative production methods are tested, and new-generation materials are used to investigate shells or similar tectonics sensitive to environmental conditions. It is clear that these experiments are the forerunner models in the development of innovative design and production methods. However, the subject of design process and final products’ adopting a “biomimetic approach” with an interdisciplinary design concept has many questions. In this context, this study investigates the theories, concepts, topics, methodologies, materials and tectonics of pavilions produced by “biomimetic design” approaches. In the study aiming to discuss the reflection of biomimesis concept in pavilion design to the final product and process in a systematic way 5 pavilions which have been prominent in recent years are examined. In the research, the researchers tried to answers the questions of why biological model /and organism were applied with biomimetic approaches, and what learned at what level, and it was found out that designs were made by making conclusions from features such as life forms, functions and materials.