Elektronik İletişim Araçları Etkileşim Tasarımı Alanında Haptik Arayüz ve Kullanıcı Gruplarında Ürün Okunabilirliği Olgusu

 

ÖZET İnsanlar çevrelerini ve iletişim kurdukları her nesneyi duyuları ile algılarlar. Nesneler ile iletişim kurarken nesne - kullanıcı ara kesiti olan arayüz ile etkileşime geçmekteyiz. Nesnelerdearayüz etkileşim alanında duyulara göre algılama hızı reaksiyon zamanı odağında bakılacak olursa dokunma duyusu öne çıkmaktadır. Dokunma duyusu nesneleri anlamlandırma ve işlevsel öğelerini tanımlamada önemli bir rol oynamaktadır.Günümüz post modern yaşamında özellikle kullanım frekans sıklığı bakımından elektronik iletişim araçları, kullanıcı grupları arasında ortak bir kullanım dili oluşmasını engelleyecek kadar hızlı gelişmektedir. Kullanıcı grupları arasındaki jenerasyon farkı ve buna bağlı ürünleri anlamlandırma ve okuma sorunları dikkat çekmektedir. Yapılan literatür araştırmasında etkileşim tasarımı alanında haptikarayüz olgusunun ürün – kullanıcı iletişimindeki uygulamalarına dair örneklere yer verildiği ancak ürünü okunabilirliği, kullanılabilirliği ve anlamlandırma süreçlerine olan etkisine değinilmediği görülmüştür. Bu da temelde ciddi iletişim sorunları olan ürünlerin içselleştirilmesi ve kullanım hayatına katılmasını zorlaştırmaktadır. Bu makalede ürün tasarım aşamasında, kullanıcı grupları arasındaki jenerasyon farkının dikkate alınması gerekliliği ve tasarımın kavramsal araçlarından ürün okunabilirliği ve kullanılabilirlik kriterlerinin tasarım sürecine katılmasının iletişim sorunlarını giderilmesinde önemli bir rol alabileceğine yönelik öneride bulunulmuştur. ABSTRACT People perceive every objects and environment they communicate with their senses. We interact with the interface as we are communicating with objects. In the field of interaction design, compared to other senses, the sense of touch is highlighted. Touching plays an important role in understanding objects and identifying functional items. In today's post modern life, especially in terms of frequency of use, electronic communication tools are developing so fast that a common language of use is not formed between user groups. As the generation gap between the user groups increase, problems related to readability in design and understanding the products are becoming important. The literature survey suggests that haptic interface in the field of interaction design includes examples of applications of product and user communication, but it does not mention the effect of product on readability, usability and interpretation processes. This basically makes it difficult for user to understand products which create serious communication problems in usage process. In this article, it is proposed that the generation gap between user groups needs to be considered in the product design phase. Moreover, it is highlighted that inclusion of product readability and usability criteria in the design process can play an important role in addressing communication problems.