Akıllı Telefon Arayüzü grafiksel Sembolleri ve Sanal/Gerçek Dünya ile İlişkileri

 

ABSTRACT While technology constantly develops with a speed hard to catch up with; each new developed technology provides basis for another one to emerge and its effects spread not only in a linear but also in a circular way. The point where users perceptibly come across with the technology is products and their interfaces. Way of making new technologies identifiable and understandable in users’ mind is giving them chance to interpret the unknown by creating points that can refer to what users already knew. In example, smart phones, which technology made an important part of our daily lives, do not have a real handset but they have semi abstraction of handset for visual representation of functions related to “calling”. Similarly, these smart phones operated with software use a “gear” symbol for the visual representation of “settings” menu; although they do not have such a mechanical piece actually. In this study, how real world objects are represented on digital world in other to create user perception is examined through graphic symbols used in smart phone interfaces. Within the study, literature review related to subject and product examinations are followed by a field study for determining users’ preferences on formation of graphic symbols. ÖZET Günümüzde teknoloji, takip edilmesi zor bir hızda gelişmektedir. Gelişen her bir yeni teknoloji, bir diğerinin ortaya çıkmasına zemin oluşturmakta ve etki alanı sadece doğrusal değil ama aynı zamanda da dairesel olarak yayılmakta olup hızla hayatlarımızda yerini bulmaktadır. Kullanıcıların teknoloji ile en somut haliyle karşı karşıya geldiği noktalarda ise ürünler ve arayüzler bulunmaktadır. Teknolojiye dair henüz bilinmeyen bir şeyi kullanıcının zihninde tanımlanabilir veya anlaşılabilir yapmanın yolu ise, kullanıcının önceden bildiklerine referans verebilecek noktalar oluşturmak ve bilinmeyeni anlamlandırmasına olanak tanımaktır. Söz gelimi, teknolojinin gündelik hayatımızın önemli bir parçası haline getirdiği akıllı telefonlarda ahize bulunmamakta; ancak “arama” ile ilişkili işlevlerinin görsel anlatımında ahizenin kısmi soyutlaması yer almaktadır. Benzer bir şekilde, çalışması yazılımla ilgili olan bu akıllı telefonlarda “ayarlar” menüsünün görsel anlatımında mekanik bir parça olan ve akıllı telefonun aslında bir parçası olmayan “dişli/çark” sembolü kullanılmaktadır. Bu çalışmada, kullanıcı algısının sağlanabilmesi için gerçek dünya nesnelerinin dijital dünyadaki gösterimleri incelenecek olup bu inceleme akıllı telefonların arayüzlerinde kullanılan grafiksel semboller üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırma yöntemi olarak, konu ile ilgili literatür taraması ve ürün incelemesi yapılmış olup kullanıcının grafiksel sembollerin oluşumundaki tercihlerine yönelik bir uygulama çalışması yapılmıştır.