Mimarlık Eğitimi Meslek Pratiğinin Simulasyonu Olmalı mı?: Akademi, Büro ve Şantiye Alanlarında Yarı Yapılandırılmış Mülakat Yöntemi ile Bir Değerlendirme

 

ÖZET Mimarlık uygulama alanının teknolojik, sosyal gelişmelerle birlikte dinamik bir yapıya sahip olması, mimarlık eğitiminin de aynı dinamik reflekslere sahip olmasını gerektirmektedir. Bu araştırmanın amacı, mimarlık pratiğindeki farklı platformlarda (büro, şantiye, akademi) mimarlık eğitiminin etkisini tartışmak ve günümüz mimarlık pratiğindeki rolünü ortaya koymaktır. Asıl olarak “Günümüzde mimarlık eğitimi, meslek pratiğinin simülasyonudur” hipotezini farklı alanlardaki uzman görüşleriyle tartışan bu araştırmada, çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüte dayalı örnekleme tekniği dikkate alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubundaki katılımcılar; mimarlık eğitimi almış, tercih ettiği meslek alanında büyük yol kat etmiş ve derin tecrübeye sahibi kişilerdir. Nitel veri toplama tekniği ile ele alınan bu araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma elde edilen bulgular doğrultusunda ortaya konan temaların değerlendirilmesi ile büro ve şantiye alanlarında çalışan mimarların, mimarlık eğitiminin mesleğin simulasyonu olması gerektiğini belirtirken akademi alanında çalışan mimar farklı olarak eğitimin, pratiğin sınırlarından daha özgür bir ortam sağlayarak mesleki pratiğin simulasyonu olmaması gerekliliğini vurgulamıştır. Should Architectural Education Be The Simulation of Profession? An Evaluation with Semi-Structured Interview Method in the Fields of Academy, Office and Construction ABSTRACT The fact that architecture has a dynamic relationship with technological and social developments requires architecture education to have the same dynamic reflexes. The aim of this study is to discuss the impact of architectural education on different platforms (office, construction site, and academy) and to reveal its role in today's architectural practice. This study mainly discusses the hypothesis that “architectural education is the simulation of professional practice” within the experts’ opinions in different fields. For this purpose, purposive sampling technique based on the criteria is taken into consideration in order to determine the study group. Participants in the study are composed of people who have studied architecture and have great experience in his / her preferred field of profession. Semi-structure interview technique is used in this study which covered qualitative data collection techniques. According to the evaluation of the themes revealed in the light of the findings of this research, architects working at the fields of office and construction state that architectural education should be the simulation of professional practice. However, architect working at academy field emphasizes that the education should not simulate professional practice and it should provide a more free environment rather than the boundaries of professional practice.