Erzincan Kent Merkezi yayalaştırma Projesine Yönelik Tutum ve Beklentiler

 

ÖZET Günümüz kentlerinde hızla artan özel araç sahipliği birçok olumsuzluğu beraberinde getirmektedir. Bu ulaşım kaynaklı sosyal, ekonomik ve çevresel sorunların bertaraf edilebilmesi için öncelikli olarak kent merkezlerinde çeşitli tedbirler alınmaya başlamıştır. Bu tedbirlerin en önemlisi kuşkusuzyayaların güvenliğini ve kentsel mekânda rahat dolaşımını sağlayan yayalaştırma projeleridir.Ancak yayalaştırma projelerinin her zaman çok kolay hayata geçirilemediği de bilinen bir gerçektir. Nitekim yayalaştırma projeleri“yayalar” kadar bölgede “ticari faaliyet gerçekleştiren işletmeleri” de etkilemekte, bu iki kullanıcı grubundan birinin projeyi benimsememesi ve projeye destek vermemesi durumunda kamu yararı ilkesi gereğince kent plancılarını ve yerel yönetimleri projenin uygulanmasından alıkoymaktadır. Bu nedenle çalışmada Erzincan kent merkezi yayalaştırma projesineiki eksenden bakılarak “Proje en etkin nasıl uygulanır?” sorusuna cevap aranmaktadır. Bunun için ilk olarak merkezi iş alanı niteliğini koruyan 15 cadde/sokakta yaya sayım çalışması ile yoğunluk tespit edilmiş, kullanıcıların demografik yapısı, ulaşım davranışları ve yayalaştırmaya ilişkin beklentileri saptanmıştır. İkincil olarak ise ticari işletmelerin yayalaştırmayla ilgili görüşleri değerlendirilmiştir. Bu araştırmalar kişisel gözlem ve anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir (çalışmada 269 yaya ve131 ticari işletme anketi yapılmıştır). Böylece kullanıcıların (yayalar ve işletmelerin) mekânayönelik sorunları, yayalaştırma eğilimleri ve beklentileri ortaya konularak çalışmada çeşitli önerilergeliştirilmiştir.