Geleneksel Urfa Evi’nin Turizm Amaçlı Dönüşümünde “Sıra” Geleneğinin Kullanılması

 

ÖZET Geleneksel Türk evi günümüzde geçmişten farklı ihtiyaç ve taleplere cevap vermekte yetersiz olduğundan kullanılarak korunması mümkün olmamaktadır. Ya müze olarak işlevsiz kalmakta ya da başka bir işlevle dönüştürüldüğünde özgünlüğe ait birçok özelliği kaybolmaktadır. Bu çalışma geleneksel Urfa evi özelinde geleneksel evin geçmişteki kullanımlarından günümüze cevap verebilecek kullanımlarından biri ya da bazıları ile turizm kapsamı içinde kültürün sergilenmesi kapsamında değerlendirilmesinin hem geleneksel kültürün yaşatılmasını hem de geleneksel evin korunmasına destek sağlayacağı düşünülerek hazırlanmıştır. Geleneksel Urfa evinde icra edilen sıra geleneği günümüzde de yerli ve yabancılar tarafından ilgi görmektedir. Bu geleneğin icrasını görmek için turlar düzenlenmektedir. Ancak geçmişte geleneksel evde icra edilen sıra geleneği günümüzde lokanta, otel restoranlarında müzik programları şeklinde icra edilmektedir. Hem bu geleneğin Türk kültürünü sergileyecek şekilde geleneğe uygun şekilde icra edilebilmesi için hem de özgün mekanı olan geleneksel evde gerçekleştirilmesinin günümüzdeki uygulamalara göre geleneğin sürdürülebilirliği ve geleneksel evin korunması bağlamında özgün ortamında gerçekleşmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada, geleneksel sıra geleneğinin özellikleri ve geleneksel Urfa evinin özellikleri irdelenerek sıra geleneğinin geleneksel Urfa evinde geçmişte olduğu gibi günümüzde de turizm sektörünün hizmete dönük sunuma yönelik özelliği sayesinde icra edilebilme imkanı incelenmiştir. ABSTRACT Traditional Turkish House nowadays gives different needs and demands from the past because there is insufficient, it is impossible to protect by using. The Museum offers to function as or converted to another function buttons on the many features that belong to the authenticity. Traditional house traditional Urfa House this work in particular are past uses one use or able to respond to the present, with some exhibiting culture within the scope of the evaluation the scope of tourism and the protection of traditional culture, lessen and traditional House will provide support in mind. The tradition of the traditional Urfa House Executive order today by foreign and domestic interest. Tours to see the Executive of this tradition. But in the past the traditional House Executive order today, the tradition of restaurant, hotel restaurants are exercised in the form of music programs. And this tradition will be exhibiting the way Turkish cultural tradition can be exercised in accordance with the traditional original venue both for realization of the House according to the present application, traditional house in the context of the protection and sustainability of tradition in the original environment of would be more appropriate. In this study, the traditional sort of properties and it will explore the features of the traditional Urfa House tradition of order by traditional Urfa House as in the past, tourism industry, facing the service today thanks to the possibility of the Executive presentation can be examined for property.