Yapılandırmacı Eğitim Felsefesinde Dersliklerin Mekânsal Özellikleri Üzerine Bir Değerlendirme: Rize İli Örneği

 

Eğitim kurumsal olarak ilkokulla başlamaktadır. Okula başladıktan sonra çocuklar, zamanlarının çok büyük bir çoğunluğunu okulda geçirmektedir. Bu anlamda ilkokullarda çocukların motivasyonu, verimliliği, fiziksel ve bilişsel gelişimi için okulların fiziksel koşulları büyük öneme sahiptir. İlkokullardaki derslikler farklı içerikli derslerin işlendiği mekânlardır. Bu yüzden ilkokullardaki dersliklerde grup çalışmaları, etkinlikler, sunu, gösteri, deneysel faaliyetler için farklı eylem alanları oluşturulması gerekmektedir. Ülkemizde 2005-2006 yılından itibaren eğitim programları yapılandırmacı eğitim felsefesine bağlı olarak düzenlenmektedir. Bu anlamda yapılandırmacı eğitim felsefesine bağlı olarak eğitim programının gerektirdiği derslik koşullarının sağlanması gerekmektedir. Böylelikle dersliklerde, yapılandırmacı eğitim felsefesine uygun mekânsal düzenlemeler sağlanmaktadır. Yapılandırmacı eğitim felsefesinin ilkokullardaki dersliklere yansıması, optimum sınıf mevcudu, kullanılacak donatıların çeşitliliği/niteliği ve çeşitli faaliyetler için etkinlik köşeleri yapılması gibi koşulların düzenlenmesiyle sağlanmaktadır. Bu çalışma kapsamında, ilkokullardaki dersliklerin yapılandırmacı eğitim felsefesine uygunluğu değerlendirilmektedir. Ayrıca dersliklerdeki mekânsal organizasyonun yapılandırmacı eğitim felsefesine göre düzenlenmesine yönelik önerilerde bulunulmaktadır. Çalışma alanı olarak Rize ili Merkez ilçesindeki 3 ilkokul seçilmiştir. Bu okullardaki toplam 24 derslikte yerinde tespit çalışmaları ve bu dersliklerin sınıf öğretmenleri ile görüşmeler yapılmıştır. Yerinde tespit ve görüşmelerden elde edilen veriler SPSS programına girilerek tablolaştırılmıştır. ABSTRACT Education starts with elementary school as an institution. After starting school, children spend a great majority of their time in school. In this sense, the physical conditions of schools have a great influence for children's motivation, productivity, physical and cognitive development in early childhood. Classrooms are places where different content lessons are processed in primary schools. Therefore, it is necessary to create different action fields for group work, activities, presentation, demonstration, experimental activities in the classrooms of primary schools. Since 2005-2006, educational programs have been organized according to the philosophy of constructivist education in our country. In this sense, depending on the philosophy of constructivist training, the classroom conditions required by the training program need to be met. In this way, spatial arrangements are provided in the classrooms in accordance with the constructivist philosophy of education. Reflecting the constructivist philosophy is provided by regulating conditions such as optimum classroom availability, the diversity / quality of the equipment to be used, and the efficiency cornering for various activities on classrooms in primary schools. In this study, constructivist classrooms are evaluated for compliance with the philosophy of education in primary schools. In addition, proposals are made for the spatial organization according to the constructivist education philosophy in the classrooms. As a work space three primary schools were selected in the district of Rize province. A total of 24 classrooms were interviewed and their classroom teachers were interviewed in these schools. The datas obtained from on-site detection and interviews are tabulated by entering into the SPSS program.