Kullanıcıyı Üretim Sürecine Dahil Eden Bir Ürün Tasarım Stratejisi Olarak “Kendin Yap” (DIY): Mobilya Tasarımlarından Bir Bakış

 

ÖZET Günümüzde tüketim yalnızca bir değere ulaşma ve sahip olma değil bu olguyla birlikte dönüşüm, sürdürülebilirlik, çevreye duyarlılık, sosyal sorumluluklar ve benzeri kavramlarla harmanlanmış bir bütün olarak karşımıza çıkmaktadır. “Kendin yap” kavramı ile ortaya çıkan tasarım yöntemi düşük maliyetler, üretim kolaylıkları, lojistik, dağıtım, sergileme, satış gibi unsurların ticari avantaja dönüştüğü bir tasarım stratejisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Endüstri tasarımının odağında popüler kültür ve eğilimlerin yanı sıra reel çevre sorunları ve küresel ısınma gibi konular ön plana çıkmaktadır. Bununla beraber sürdürülebilir bir gelecek için tasarım düşüncesi, çevreci tasarım yaklaşımlarının, sosyal sorumluluk bakış açılarının ve daha birçok tasarım alanına giren ve yarınları ilgilendiren konularda kendini göstermektedir. Endüstri tasarımı tekniği, sosyal, ekonomik boyutların kesiştiği çok yönlü, çok uzmanlı bir uğraş alanıdır. Ürün tasarlama süreci içinde ortaya çıkan bu uzmanlık alanları ile ilgili ara kesitler tasarımın katma değer üretmede önemini ve tasarımcının sorumluluğunu daha da belirginleştirir. Bu çalışmada tüketiciyi üretim sürecinin bir parçası haline getiren ve bir tasarım stratejisi olan “Kendin Yap” kavramı çerçevesinde mobilya tasarımları incelenmekte ve süreç örnekler ile irdelenerek ortaya konulmaktadır. ABSTRACT Today, consumption is not only about reaching and owning a value, but also as a whole blended with transformation, sustainability, environmental awareness, social responsibilities and similar concepts. The design method that emerged with the concept of "do it yourself" emerges as a design strategy in which factors such as low costs, production facilities, logistics, distribution, exhibition and sales turn into commercial advantages. In the focus of industrial design, besides popular culture and trends, issues such as real environmental problems and global warming come to the fore. However, the idea of design for a sustainable future manifests itself in environmental design approaches, social responsibility perspectives and in many other areas of design that concern the future. Industrial design technique is a multi-faceted, multi-specialized field of occupation where social and economic dimensions intersect. Intersections related to these areas of expertise that emerged during the product design process further highlight the importance of design in creating added value and the designer's responsibility.In this study, furniture designs are examined within the framework of the concept of “Do It Yourself”, which makes the consumer a part of the production process and is a design strategy, and the process is presented by examining with examples.