Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Mimari Tasarım Eğitimi

 

ÖZET Sürdürülebilirlik, mimarlık disiplininin her aşamasında yer alması gereken önemli bir kavram halini almıştır. Mimarlık disiplininin uygulama alanına bakıldığında doğal çevrede konumlanması, kaynakları kullanması ve yaşam faaliyetleri organize ederek tüketime neden olması nedeniyle bu terime atılan her adımda yer vermesi gerekmektedir. Bununla birlikte çalışmada mimarlık eğitiminde sürdürülebilirlik teriminin rolüne bakılarak en temel dersleri oluşturan stüdyo eğitimlerinde sürdürülebilirlik fikirlerinin yer almasının bu derslerde kendi tasarımları üzerinde uygulama olanakları bulmaları ve mesleki eğitim anlamında günün koşullarının gereğince donanım sahibi olmalarının öneminin vurgulanması amaçlanmıştır. Çalışmanın kapsamında Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Lisans Programı Yaz Okulu’nda yürütülen sürdürülebilir mimari konulu stüdyo sürecinde öğrenciler tarafından yapılan tasarım çalışmaları değerlendirilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak kavramlar doğrultusunda yapılan literatür taramasının ardından öğrenci çalışmaları sürdürülebilir yerleşkelerin oluşum parametreleri ile incelenmiştir. Bu doğrultuda sürdürülebilir mimarlık temalı derslerin stüdyo derslerine daha çok entegre edilmesi ve mimarlık eğitiminde günümüz iklim değişikliği problemlerine destek verecek yöntemlerin geliştirilmesi önerilmektedir. ABSTRACT Sustainability has become an important concept that should be included in every stage of the architectural discipline. Considering the application area of the discipline of architecture, it is necessary to include the term sustainability in the whole process, since it is located in the natural environment, uses resources, and causes consumption by organizing life activities. In this study, it is aimed to emphasize the importance of including sustainability ideas in studio trainings, which constitute the most basic courses by looking at the role of the term sustainability in architectural education, to find application opportunities on their own designs in these courses and to have current information equipment in terms of vocational education. Within the scope of the study, the design works made by the students during the studio process on sustainable architecture carried out in the Summer School of the Eskişehir Technical University Architecture Undergraduate Program were evaluated. In the study, a literature review was conducted in line with the concepts using the qualitative research method, and student studies were examined with the parameters of the formation of sustainable living spaces. In this direction, it is recommended to integrate sustainable architecture themed courses into studio courses more and to develop methods that will support today's climate change problems in architectural education.