Ev Telefonundan Mobil İletişime: Telefonun Evdeki Yerinin ve İlişkili Nesnelerin Dönüşümü

 

Özet Telefon uzaklıkların öneminin kaybolduğu, insanların aracılardan kurtularak birebir iletişim kurabildiği bir dönemin kapılarını açmıştır. Uzak mesafelerde bulunan insanların konuşmalarını, birbirlerine neler hissettiklerini ve düşündüklerini anında aktarmalarını mümkün kılmıştır. İcat edildiği ilk günden günümüze iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak gelişmekte ve dönüşmektedir. Buna bağlı olarak kullanıcıların iletişim alışkanlıklarını da değiştirmektedir. Yakın geçmiş zamana kadar ev telefonu kullanımı söz konusuyken mobil telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte ev telefonu kullanımı azalmış ve hatta zaman içinde ortadan kalkmaya başlamıştır. Bu durum ev telefonu kullanım pratiklerinin de dönüşümüne neden olmuştur. Telefon kullanımıyla ilişkili olarak evlerde yer alan mobilya ve nesnelerde de değişim söz konusu olmuştur. Bu doğrultuda çalışmada; iletişim teknolojilerinde görülen gelişmeler nedeniyle ev telefonu kullanımının azalmasına bağlı olarak evde var olan telefonla ilişkili mobilya ve nesnelerin dönüşümünün kullanım deneyimlerine bağlı olarak ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu amaca bağlı olarak nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak 15 kullanıcı ile çevrimiçi görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca görsel veriler elde etmek için katılımcılardan evin ilgili bölümlerinin fotoğraflarını çekmeleri, telefonun bulunduğu yerle ilgili plan ve mobilyaları şematik olarak çizmeleri istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiş ve belirlenen kavramlar doğrultusunda kategorize edilmiştir. Çalışma sonucunda herkesin hayatının bir döneminde günlük hayatın nesnesi olarak kullanılan ve günümüzde ihtiyaç duyulmadığı için 'eski' hale gelen telefonun yerini mobil teknoloji bağlı ürünlerin aldığı görülmüştür. Bu durum günlük yaşam pratiklerini de etkilemiş ve mobil teknoloji kullanımı evde kendi yerini ve maddi nesnelerini oluşturmuştur. Abstract Telephone opened the doors of a period in which the importance of distances was lost and people could communicate one-on-one by getting rid of intermediaries. It has made it possible for people who are far away to talk, to instantly convey what they feel and think to each other. Telephone develops and transforms depending on the developments in communication technologies since the first day. Accordingly, it changes the communication habits of the users. The use of telephones in everyday life has decreased and even disappeared with the widespread use of mobile phones. This situation has also transformed telephone usage practices. There has also been a change in objects / furnitures in the houses related to the use of telephones. In this research it is aimed to reveal the transformation of the telephone-related furniture and objects in the home due to the decrease in the use of telephones because of the developments in communication technologies depending on the usage experiences. The study is discussed specifically for telephones. Semi structured face-to-face interview method is used to determine information about telephone usage and mobile technology usage with 15 users. Also to obtain visual data; participants are asked to photograph the relevant parts of the house, draw schematically the plans and furniture related to telephone and send it back to the researcher. The data, analyzed using the content analysis method were categorized in line with the determined concepts. As a result of the study it has been seen that mobile technology-dependent products have replaced the telephone, which has been used as an object of daily life in a period of everyone's life and has become "old", as it is not needed today. This situation has also affected daily life practices and the use of mobile technology has created its own place and material objects at home.