“Dünya Mirası” Safranbolu Koruma Bölgesi’nin Sürdürülebilirlik Bileşenleri Doğrultusunda İncelenmesi

 

ÖZET Gelişmekte olan ülkeler arasında bulunan Türkiye’deki tüm yasal-yönetsel düzenlemeler, yirminci yüzyılın son yarısından itibaren, tarihsel değerlerin ve kültürel mirasın korunması ve yaşatılması üzerine odaklanmaktadır. Bu süreç küreselleşme ve neoliberal politikaların etkisiyle gelişen ve değişen kentsel planlama yaklaşımlarını da koruma öncelikli politikalara yönlendirmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de yer alan ve 1996 yılında “Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü” tarafından “Dünya Miras Listesi’ne” alınan Safranbolu kenti örneklem alanı üzerinden Safranbolu kentinin mekânsal gelişim süreci incelenerek koruma süreci ve planlama ilkeleri arasındaki ilişki planlama sistemi doğrultusunda ele alınmaktadır. Safranbolu kenti köklü bir tarihe sahip olup Antik Çağ’dan itibaren farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Koruma altına alınan doğal ve kültürel miras alanları bulunmaktadır; ancak, üst kademe plan kararları ve koruma bölgeleri dışında kalan alanlarda yoğunlaşan kentleşme, endüstriyel gelişme ve turizm öncelikli yatırım kararları koruma alanlarının sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Bu çalışmada Safranbolu kentinin mekansal gelişim sürecinin sürdürülebilir kentsel koruma ilkeleri doğrultusunda yerinde gözlem, alan araştırması ve literatür tarama metodu yöntemleriyle değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. ABSTRACT All legal and administrative regulations in Turkey, which is among the developing countries, have been focusing on the study and preservation of historical values and cultural heritage since the last half of the twentieth. This process leads to the punishment of globalization and neoliberal policies and anal problems to policies with priority of protection. Consider the ordering of the spatial development process of the city of Safranbolu through the sampling area of the city of Safranbolu, which is located in Turkey in this market and according to the “World Heritage List by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization” in 1996, the relationship system between the planning principles and the spatial development process. are taken. The city of Safranbolu has a long history and has been connected to different civilizations since the Ancient Age. There are natural and cultural heritage sites under protection; However, higher tier plan decisions and other concentrated urbanization, which remain in protection zones, threaten priority Investment decisions outside the protection areas. This section is thought to be related to the maintenance principles of Safranbolu city, related to the department probability, on-site observation, field research and literature search method methods.