‘İmgenin Yeniden Üretimi’nin Kapalı Konut Yerleşmeleri Kullanıcı Tercihleri Üzerindeki Etkisi

 

ÖZET Postmodern tüketim anlayışı etkisinde gerçeğin farklı formlarının, imgeler aracılığı ile ‘küresel sınırsızlıkta’ yeniden üretilerek kapitalizmin dolaşımına girdiği görülmektedir. Kendi tarihsel süreçlerinde güvenlik, prestij, ayrıcalık gibi söylemlerle küresel emlak piyasasında yer bulan kapalı konut yerleşmeleri de ötekilerden farklılaşmak için, başka zaman, bağlam ve kültürlere ait imgenin yeniden üretimini araçsallaştırmaktadır. Buna göre başka bir yere ait imgenin ütopya üreten bir düşsellikle, tematik bir yaşam kurgusu içerisinde yeniden üretilmesi çalışmanın kavramsal tartışmasının sınırlarını çizmektedir. Bu çalışmada amaç; tasarım fikri ve tanıtım söylemlerini başka bir yere benzerlik üzerinden kuran kapalı konut yerleşmelerinde imgenin yeniden üretilmesi ile geliştirilen mimari uygulamaların ve reklam söylemlerinin tüketici tercihlerindeki etkisini ve bu tarz yerleşmelerde yaşamayı seçen kullanıcının kentle kurduğu ilişki durumunu belirlemektir. Alan araştırmasında, biçimsel altyapısını taklit üzerinden kuran Bosphorus City, İstanbul Sarayları, Viaport Venezia ve Toskana Vadisi yerleşmeleri seçilmiştir. Buna göre çalışmada öncelikle, seçilen kapalı konut yerleşmelerinde imgenin sözlü ve görsel olarak yeniden üretiminin mimari biçimleniş ve reklam söylemleri üzerinden deşifre edilmesi hedeflenmiştir. İmgenin yeniden üretiminin kullanıcı tercihleri üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla yöntem olarak ‘Basit Tesadüfi Örnekleme’ ile anket çalışması yapılmıştır. Anket soruları Likert Ölçek Kurma Tekniği ile üretilmiştir. İstatistiksel veri toplama teknikleri (SPSS) kullanılarak veriler seti sayısal ortamda değerlendirilmiştir. Sonuçta; kapalı konut yerleşmelerinde imgenin yeniden üretiminin kullanıcı tercihi bakımından etkili olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca imgelerin kullanıcıları kimlik ve yer ile kurdukları ilişki bağlamında da manipüle ettiği görülmüştür. The Effect of 'Image Reproduction' on User Preferences for Gated Communities ABSTRACT Under the influence of the postmodern understanding of consumption, it is seen that different forms of reality are reproduced in 'global infinity' through images and enter the circulation of capitalism. Covered gated communities, which find a place in the global real estate market with discourses such as security, prestige, privilege, in their own historical processes, also instrumentalize the reproduction of the image of other times, contexts and cultures in order to differentiate from others. Accordingly, the reproduction of the image belonging to another place with a utopia-producing imagination, in a thematic life fiction, draws the boundaries of the conceptual discussion of the study. The aim of this study is to determine the effect of architectural practices and advertising discourses developed by the reproduction of the image in gated communities that establish the design idea and promotional discourses on a similarity to another place, and the relationship between the city and the user who chooses to live in such communities. In the field study, the communities of Bosphorus City, Istanbul Palaces, Viaport Venezia and Tuscany Valley, which established its formal infrastructure through imitation, were selected. Accordingly, in the study, firstly, it is aimed to decipher the verbal and visual reproduction of the image in the selected gated communities through architectural formation and advertising discourses. In order to measure the effect of image reproduction on user preferences, a survey study was conducted with "Simple Random Sampling" as a method. Questionnaire questions were produced with the Likert Scale Formation Technique. The data set was evaluated numerically by using statistical data collection techniques (SPSS). After all; It has been understood that the reproduction of the image in gated communities is effective in terms of user preference. It has also been seen that images manipulate users in the context of their relationship with identity and place.