The Transformation of Turkish Coffeehouses in terms of Public Space and Collective Memory

 

ABSTRACT This study has examined Turkish Coffeehouses (Kahvehaneler) and their representations under the theoretical framework of collective memory from an architectural perspective. In the scope of this study, a comprehensive analysis of the material qualifications of the coffeehouse as a public space is elaborated. This analysis has two aspects: In the first aspect, the change in the political, social and economic contextual evolution of Turkey on a national and global scale is examined, while in the second dimension, the change and transformation experienced in the Coffeehouses from the establishment of the Republic of Turkey to the present. The information gained from this analysis is associated with the third dimension which is focused on place / memory relations. This dimension has been examined by making use of memoirs, bibliography, newspaper articles and photographs of memory spaces in coffee houses as a public space that contributes to the social daily life of the city. ÖZ Bu çalışma, Türk kahvehaneleri ve temsillerinin değişim ve dönüşümünü kollektif hafızanın kuramsal çerçevesinde mimari bir bakış açısıyla incelemektedir. Bu çalışma kapsamında kamusal mekan olarak kahvehanenin niteliklerinin kapsamlı bir analizi yapılmıştır. Bu analiz iki boyutludur. Birinci boyutta, Türkiyenin siyasi, sosyal ve ekonomik bağlamsal evriminin ulusal ve küresel ölçekteki değişimi incelenirken İkinci boyutta incelenen ise, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan günümüze kadar Kahvehanelerde yaşanan değişim ve dönüşümdür. Bu analizden elde edilen bilgiler, yer/bellek ilişkilerine odaklanan üçüncü boyutta beraber incelenmektedir. Bu boyutta kentin sosyal gündelik yaşamına katkı sağlayan kamusal mekan olarak kahvehanelerdeki bellek mekanlarını, hatıratlar, bibliyografya, gazete yazıları ve fotoğraflardan yararlanılarak incelenmiştir.