İç Mimarlık Eğitiminde Güncel Yaklaşımların Lisansüstü Tezler Üzerinden Okunması

 

ÖZET Yapı tasarımı alanındaki önemli disiplinlerden biri olan iç mimarlık mesleği ve eğitimi için fark edilir düzeyde bir talep ve buna bağlı olarak eğitim veren kurum sayısında artış bulunmaktadır. Bir alandaki artış beraberinde nitelik ve nicelik açısından sorunlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu çalışmada konu ile ilgili güncel sorunların açıklanabilmesi, tanımlanabilmesi ve bunlara yönelik öneriler getirilebilmesi için iç mimarlık alanındaki araştırma yönelimleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda iç mimarlık alanında ve iç mimarlık eğitimi kapsamında yapılan lisansüstü araştırmalar üzerinde tarama ve inceleme yapılmıştır. Akademik geçerliliği tanınan iki farklı tez kütüphanesi üzerinde yapılan taramalar sonucunda elde edilen veriler liste formatında hazırlanan tablolar ve yıllara göre dağılımlarını gösteren grafiklerle açıklanmıştır. Bu bağlamda konuların içeriklerindeki değişimi, çalışmaların sıklığı ve çalışmaların tasarım konusu üzerinde yaklaşımları ile ilgili veriler elde edilmiş ve detaylı biçimde açıklanmıştır. Bununla birlikte iç mimarlık güncel eğitim sisteminde, özellikle tasarım eğitimi alanında gereksinimlerin neler olabileceğine yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. ABSTRACT There is a noticeable demand for the interior architecture profession and education, which is one of the crucial disciplines in the building design area. Accordingly, there is an increase in the number of educational institutions. The increase in an area may reveal problems in terms of quality and quantity. In this study, the research orientations of the interior architecture were tried to be identified to define current issues related to the subject. In this context, examining and reviewing graduate studies in interior architecture education. The data obtained on the two different thesis libraries, which are recognized academic validity, is explained by graphs showing the distribution of the statements and distributions according to the year's list format. In this context, the change in the content of the subjects, the frequency of the work and the approaches to the design subject of the studies are obtained and described in detail. However, the interior architecture has been carried out in the current training system, especially since the requirements for design education were made.