Importance of Furniture in Interiors’ Styles after Modernism

 

ABSTRACT The fact that characterizes the spaces is their self-identities shaped by their natural and cultural values. On the other hand, the elements that make up the self-identity are the style features that carry the traces of the past, together with the memories that are specific to each space, and technical knowledge. Style is generally defined as a narration, form, existing, manner, character, saying or form of production, wording. It is the artist's view, sense, understanding and expression feature, or the wording, style and style of a genre. Besides that, the interior style is about what the space wants to tell, its identity, design subject and function. Technique specific to an age or country includes colour, texture, formatting, and pronouncing. The aim of this study is to inquire how the fact of style, which determines the identity of the buildings, creates a whole through furniture in interiors by the way of induction. Based on the features such as the style of the concept details created in the space, the technical information, the material features, the colour, and texture used, the history of the selected furniture, the form of production, the interior design created gives us information about the identity of the space. In the study, style identities are defined and interpreted through the compositions of the interior styles (Tropical, Industrial, Bohemian, Far East and Fusion Styles), which were chosen because they had a strong influence after the Modernism. As the method of the study, the qualitative research method, which deals with the details and depth of the information and the best way to express the examined phenomenon, are used. In this context, a method proposal is presented for reading and perceiving the identity of the mentioned styles in interiors and it is aimed to create these backgrounds during the undergraduate education of interior design students. With the increasing awareness and recognition, more qualified and conscious designs will be created in the future interiors. Modern Sonrası İç Mimari Stillerde Donatının Önemi ÖZET Mekânları karakterize eden olgu, sahip oldukları doğal ve kültürel değerlerle şekillenmiş öz kimlikleridir. Öz kimliği oluşturan ögeler ise geçmişin izlerini taşıyan, her mekâna özel olan anılarla birlikte teknik bilgi birikiminin buluştuğu stil özellikleridir. Stil genel olarak bir anlatma, oluş, deyiş veya yapım biçimi, tarz, üslup şeklinde tanımlanır. Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatım özelliği veya bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış biçimi, tarzıdır. İç mekânda stil ise mekânın neyi anlatmak istediği, kimliği, tasarım konusu ve fonksiyonu ile ilgilidir. Bir çağa veya bir ülkeye özgü teknik, renk, doku, biçimlendirme ve söyleyiş özelliğini içerir. Bu çalışmanın amacı, yapıların kimliğini belirleyen stil olgusunun iç mekânda donatılar üzerinden tümevarım yoluyla nasıl bir bütünü nasıl oluşturduğunu inceleyerek ele almaktadır. Mekân içerisinde oluşturulan konsept detaylarının stili, teknik bilgileri, malzeme özelliği, kullanılan renk doku, seçilen donatının tarihi, yapım şekli gibi özellikler baz alınarak, seçilen donatı malzemelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan iç mekân tasarımı bize bütünde, mekânın kimliğine dair bilgiler vermektedir. Çalışmada, modern dönem sonrasında etkisini oldukça hissettirdiği için seçilen iç mekân stillerinin (Tropikal, Endüstriyel, Bohem, Uzak Doğu ve Füzyon Stillerinin) donatı kompozisyonları üzerinden stil kimlikleri tanımlanmış ve yorumlanmıştır. Çalışmanın metodu olarak bilginin detayları ve derinliği ile incelenen olguyu en iyi şekilde ifade etmesini konu edinen nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda bahsedilen stillerin iç mekânda kimliğinin okunması ve algılanması için bir metot önerisi sunulmakta ve iç mimari tasarım eğitimi alan öğrencilere lisans eğitimleri sırasında bu altlıkların oluşturulması amaçlanmaktadır. Farkındalığın ve bilinirliğinin artmasıyla gelecekte yapılacak iç mekânlarda daha nitelikli ve bilinçli tasarımlar oluşturulabilecektir.