Kadı Hamamı Mekansal Analizi ve Uygulama Projesi Değerlendirmesi

 

ÖZET Gelişen, ilerleyen teknoloji ve küreselleşme toplumun yapısını etkilemektedir. Değişen sosyal yapı, geçmişte toplum açısından önemli bir konuma sahip yapıların işlevlerini etkilemekte, değiştirmekte ve/veya kullanılmamasına neden olmaktadır. Bu değişimden kültürel miraslarımızdan en çok etkilenenlerden biri de hamam yapılarıdır. Tarihi hamam yapıları, sosyal, tarihsel ve kültürel mirası içinde barındırmasının yanı sıra, insanın yaşamını sağlıklı ve mutlu bir şekilde sürdürmesi, beden ve ruh temizliğini de sağlayan kamusal mekânlardır. İnsan sağlığını korumanın en önemli aracı temizliktir. Kirletici unsurlardan uzak kalmanın yolu temizlikten geçmektedir. Su, insanların sağlıklarını koruma ve devam ettirebilmelerini sağlayan doğal bir kaynaktır. İnsanın yaşamını sağlıklı ve mutlu bir şekilde sürdürmesi beden ve ruh temizliği ile sağlanırken temizlik ve bakımla kişinin kendine güveni de artmış olur. Bu çalışmada kültür ve medeniyet tarihimizde önemli birer yer tutan hamamlar, Diyarbakır Kenti örneğindeki Kadı Hamamı değerlendirilmiştir. Kadı Hamamı, Diyarbakır kenti Sur ilçesinde yer almaktadır. Kadı Hamamının mekânsal oluşumunu ve kurgusunu; teknik gereksinimler, topoğrafya, coğrafi konum, malzeme, ulaşım vb. etkenler belirlemektir. Bu çalışmada insanlığın ortak kültürel değeri olan tarihi yapıların korunması sürecine katkı sunmak hedeflenmektedir. Toplumun ve bölgenin ihtiyaçları için yeni işlevler, tarihi yapıların korunmasını sağlayacaktır. ABSTRACT Developing, advancing technology and globalization affect the structure of society. Changing social structure affects, changes and/or causes structures that have an important position in society in the past to not be used. One of the most affected by this change in our cultural heritage is the bath buildings. In addition to containing social, historical and cultural heritage, historical bath structures are public spaces that ensure the cleanliness of the body and soul, maintaining a healthy and happy life of a person. The most important means of protecting human health is cleanliness. Cleaning is the way to stay away from polluting elements. Water is a natural resource that allows people to maintain and maintain their health. A person's life in a healthy and happy way is provided by cleansing the body and soul, while a person's self-confidence also increases with cleaning and care. In this study, the baths that occupy an important place in our history of culture and civilization were evaluated as the Kadi Bath in the example of the city of Diyarbakir. Kadi Bath is located in the Sur district of Diyarbakir city. Spatial formation and construction of Kadi Bath; technical requirements, topography, geographical location, materials, transportation, etc. factors are determining. In this study, it is aimed to contribute to the process of preserving historical structures that have a common cultural value of humanity. New functions for the needs of the community and the region will ensure the preservation of historic structures.