Kamusal Alan Ergonomisinin İncelenmesi: Maçka Demokrasi Parkı Örneği

 

ÖZET Sosyal toplum kavramının ortaya çıkması ile beraber kamusal alanlar, içerisinde çeşitli toplulukların iletişim ve etkileşim kurduğu kent mekânları haline gelmiştir. Toplumdaki tüm kesimlerin ekonomik, sosyal ve fiziksel engeller olmadan bir araya gelmesini sağlayan en önemli etkenler kamusal alanın erişilebilir ve konforlu olması temeline dayanmaktadır. Bu açıdan mekanda bulunan donatı ve yapı elemanlarının, mekanın kullanıcısına uygun olarak düzenlenmesi önem kazanmaktadır. Bu kapsamda literatür araştırması ile belirlenen ergonomik kriterler, kamusal bir alan olan Maçka Demokrasi Parkı özelinde incelenmiştir. Çalışmanın yöntemi; konu hakkında detaylı bilgi sağlanması amacıyla literatür araştırması; kullanıcıların memnuniyet ve konfor düzeylerinin belirlenmesi amacıyla kullanıcı anket çalışması ve sahada objektif kullanıcı verilerini elde etmek amacıyla ise yerinde gözlem ve ölçüm çalışması olarak belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda Maçka Demokrasi Parkı’nın donatı ve yapı elemanlarının ergonomik ölçütlere uygunluğu belirlenerek kullanıcılara etkisi ölçümlenmiştir. Ek olarak açık kentsel alanlardaki ergonomik ölçütlerin kullanıcı memnuniyetinin sağlanması açısından önemli olduğu belirlenmiştir. The Research on Ergonomics in Public Space: The Case of Macka Demokrasi Park ABSTRACT With the emergence of the concept of social society, public spaces have become the urban spaces where various communities communicate and interact. The most important factors that enable all segments of society to come together without economic, social and physical obstacles are based on the fact that the public space is accessible and comfortable. In this respect, it becomes crucial to arrange the reinforcement and structural elements in the space according to the user of the space. In this context, the ergonomic criteria, which were determined by the literature research, were examined through a public area, Maçka Democracy Park. The method of the study was determined as a literature search to provide detailed information on the subject, user survey to identify the level of satisfaction and comfort of users, and on-site observation and measurement to obtain objective user data in the field. As a result of the study, the effect of the reinforcement and structural elements of the Maçka Democracy Park on the ergonomic criteria was determined and the impact on the users was measured. In addition, it was determined that ergonomic criteria in open urban areas were important in terms of ensuring user satisfaction.