Yangın Söndürme Tüpü Üretiminin Endüstri 4.0’da Örnek Vaka Uygulaması Üzerinden İncelenmesi

 

ÖZET Modern sanayi gelişimi birkaç yüz yıldır sürmüş ve günümüze gelinceye kadar dört büyük sanayi devrimi ortaya çıkmıştır. Şu an ise Endüstri 4.0 olarak adlandırılan dördüncü sanayi devrimine girilmiştir. Endüstri 4.0, birbirleriyle haberleşen, sensörlerle ortamı algılayabilen ve veri analizi yaparak ihtiyaçları fark edebilen, robotlarla üretimi devralıp; daha kaliteli, daha ucuz, daha hızlı ve daha az israf yapan bir üretim yapmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, Endüstri 4.0, modüler yapılı akıllı fabrikalarda siber fiziksel sistemler ile fiziksel işlemleri izleyerek nesnelerin birbirleriyle ve insanlarla iletişime geçmesine izin verir ve bunun sonucu olarak merkezi olmayan işbirlikçi kararların verilmesini sağlar. Günümüzdeki rekabet ortamında işletmelerin varlıklarını koruyabilmeleri ve sürdürebilmeleri için Endüstri 4.0’ı organizasyonlarına uygulaması kaçınılmaz olmuştur. Bunun için de Endüstri 4.0 kavramının ve temel olan paradigmalarının çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu çalışmada yarı otomatik makinelerle savunma sanayiye ürün ve projeler üreten Nero Endüstri Savunma Sanayi firması seçilmiştir. Çalışmada firmanın üretim yapısının incelenmesi, kurgusal bir Endüstri 4.0 fabrika modeline uyarlanarak her iki sistemin avantajlarının ve dezavantajlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Seçilen işletmenin incelenmesinde yüz yüze görüşme ve gözlem yöntemi kullanılırken, kurgusal modelin tasarlanmasında Promodel Simulation programı kullanılmıştır. The Investigate of Fire Extinguisher Production with Industry 4.0 Via the Sample Case Application ABSTRACT Modern industrial development proceed several hundred years and until today, four major industrial revolutions have occurred. And now, Fourth Industry Revolution which named Industry 4.0 has been entered. Industry 4.0 purposes the kind of production that contact with each other, can perceive the surroundings with sensors and realize needs by analyzing data, take over production with robots for that better quality, cheaper, faster, less waste production. Additionally, Industry 4.0 allows by monitoring with cyber physical systems in smart factory with modular structure, that objects communicate with each other and with people. In this way, it enables the decentralized collaborative decisions. In today’s competitive environment, it has become inevitable for businesses to apply industry 4.0 to the business world in order to protect and sustain their existence. For his, it is necessary to know the Industry 4.0 concept and its fundamental paradigms very well. In this study, Nero Industry Defense Industry which produce products and projects with semi-automatic machines has been chosen. And it ıs aimed to comparison of the advantages and disadvantages with a fictional industry 4.0 method by examinating of the company’s production structure. While face-to-face interview and observation method was used in the examination of the selected business, Promodel Simulation program was used in designing the fictional model.