Deprem Sonrası Geçici Barınma Birimleri için Alternatif Bir Çözüm Önerisi: Wikigeb

 

Öz Türkiye, jeolojik, meteorolojik ve topoğrafik yapısı nedeniyle, başta depremler olmak üzere, heyelan, su baskını, kaya düşmesi ve çığ gibi doğal afetlere sıklıkla maruz kalmaktadır. Can ve mal kaybına neden olan bu doğal afetler incelendiğinde, Türkiye’de en fazla sayıda afetzedeyle sonuçlanan doğal afet türü depremlerdir. Aynı zamanda Türkiye’nin tamamındaki tehlikeye işaret edilerek, Türkiye’de deprem bölgesi kavramının ortadan kaldırıldığı açıklanmıştır. Bu bağlamda depreme karşı alınan önlemlerin geliştirilmesi konusunda yapılan çalışmaların yanı sıra, deprem sonrası yapılan müdahalelerin organizasyonu ve uygulanması konusunda yapılacak çalışmalar da Türkiye için oldukça önemlidir. Bu çalışma, acil toplanma alanlarına yönelik ulusal ve uluslararası standartları ve geçici barınma alanlarının sağlık, güvenlik ve konfora ilişkin tasarım kriterlerini dikkate alarak, deprem sonrası geçici barınma birimlerine ilişkin alternatif bir tasarım ve uygulama geliştirmektedir. Çalışmanın amacı, dijital çağın teknolojilerinden faydalanılarak geliştirilmiş olan ‘WikiHouse’ bina teknolojisini kullanarak, afetzedelere pratik, sağlıklı, konforlu, sürdürülebilir ve ekonomik bir çözüm sunmaktır. ‘WikiHouse’, sıkıştırılmış yonga levhaların CNC kesim ile biçimlendirilmesiyle üretilen, sökülüp takılabilen, paketlerek taşınabilen, basit, hızlı, hafif ve yüksek performanslı, dijital olarak üretilmiş bir bina sistemi ve yeni bir bina teknolojisidir. ‘WikiHouse’ ve ‘geçici barınma’ kelimelerinin kısaltılmasıyla adlandırılan WikiGEB, deprem sonrası geçici barınma birimlerine ilişkin elde edilen tasarım girdilerine uygun olarak geliştirilen ekolojik ve alternatif bir geçici barınma ünitesi önerisidir. An Alternative Solution Offer for Post-Earthquake Temporary Shelter Units: WikiGEB Abstract Turkey is exposed to natural disasters such as primarily earthquakes, landslides, floods, rock falls and avalanches due to its geological, meteorological and topographical structure. Examination of natural disasters which are causing loss of life and property, earthquakes are natural disasters that resulted in the highest number of victims in Turkey. On the other hand, concept of seismic zone has been eliminated to remark to the dangers in the whole of Turkey. In this context, the studies about improvement of earthquake disaster countermeasures, as well as organization and implementation of earthquake disaster responses are very important for Turkey. This study considers national and international standards for muster points and designing criterias for temporary shelter areas regarding health, safety and comfort and develops an alternative design and application for post-earthquake temporary shelter units. The aim of the study is to provide a practice, healthy, comfortable, sustainable and economical solution to the disaster victims with the 'WikiHouse' building technology developed by digital technologies. 'WikiHouse' is generated CNC manufacturing of compressed particle boards, can be demountable and transported by packaging, simple, fast, light, high performance, a digitally generated building system and a new building technology. WikiGEB, which is named by the abbreviation of 'WikiHouse' and 'temporary accommodation', is developed in accordance with the design inputs obtained for ecological and alternative post-earthquake temporary shelter units.