Mimari Formların Enerji Etkin Tasarım Bağlamında Güneş Enerjisi Kazanım Analizleri

 

ÖZET Günümüzde mimari tasarımda sürdürülebilir enerji eldesi ve bina formu ilişkisi önem kazanmıştır. Ancak literatürde enerji etkin mimari tasarım amaçlı bina formu çalışmalarında form parametresinin birkaç geometrik form ile ele alındığı görülmektedir. Bu doğrultuda çalışma kapsamında form parametresi, diğer çalışmalardan farklı olarak, mimarlıkta biçimlendirme yaklaşımlarıyla birlikte düşünülerek geometrik ve organik mimari formlar olarak ele alınmış ve güneş enerjisi kazanımı bağlamında sorgulanmıştır. Güneşten maksimum enerji kazancı sağlayan mimari formların belirlenerek, yapılarda tüketilen ısıtma yükünün azaltılması ve ısı enerjisi kazancı bağlamında optimum mimari formların belirlenmesi amaçlanan çalışmada, Ankara örneklemi üzerinde belirlenen 12 mimari formun, DesignBuilder simülasyon programı kullanılarak güneş ışınımı analizleri yapılmıştır. Sonuç olarak, güneşin hareket eksenini yatayda ve güneşin yeryüzüyle yaptığı açıyı düşeyde takip ederek biçimlenen eğrisel organik formlu binaların, daha fazla güneş enerjisi kazanımı sağladığı görülmüştür. ABSTRACT Today, the relationship between sustainable energy production and building form has gained importance in architectural design. However, it is seen in the literature that the form parameter in building form studies aiming at energy efficient architectural design is handled with a few geometric forms. Accordingly, within the scope of the study, the form parameter, unlike other studies, was considered as geometric and organic architectural forms with the shaping approaches in architecture and was questioned in the context of solar energy gain. In the study, which aims to determine the architectural forms that provide maximum energy gain from the sun, reduce the heating load consumed in buildings and determine the optimum architectural forms in terms of heat energy gain, the solar incident analyzes of 12 architectural forms determined on the Ankara sample were made using the DesignBuilder simulation program. As a result, it has been observed that the curvilinear organic form buildings shaped by following the axis of motion of the sun horizontally and the angle of the sun with the earth vertically provide more solar energy gain.